Honnan tudhatjuk, hogy a Biblia igaz, és valóban az Isten szava? A Biblia különlegessége az, hogy nem egy ember írta, hanem kb. 40 szerző 1500 év alatt, három nyelven (héber, arámi és görög) és három földrészen (Ázsia, Afrika és Európa). Ennek ellenére a benne elhangzó üzenet egységes és következetes. Isten éppen az időfaktort használja beszédének hitelesítéséhez.

pecset

Mózesnek elmondta, hogy az akaratát és az üzenetét prófétákon keresztül fogja eljuttatni népéhez.

18. Prófétát támasztok majd nekik testvéreid közül, olyant, mint te, és adom szavaimat szájába, hogy elmondja nekik mindazt, amit parancsolok neki. 19. És lesz, a férfiú, aki nem hallgat szavaimra, melyeket nevemben fog elmondani, én fogom számon kérni attól.

Dvárim (5Mózes) 18:18-19 – Dr. Bernstein Béla fordítása

Az Isten nevével való visszaélést a legszigorúbb büntetés sújtja:

20. De a próféta, aki gonosz szándékkal szól valamit nevemben, amit nem parancsoltam neki, hogy elmondja és aki szól más istenek nevében, haljon meg az a próféta.

Dvárim (5Mózes) 18:20 – Dr. Bernstein Béla fordítása

Arról is rendelkezett, hogy miként lehet felismerni azt a prófétát, akit Ő küldött:

21. Ha pedig azt mondod szívedben: Miként ismerjük meg az igét, melyet nem az Örökkévaló mondott? 22. Amit szól a próféta az Örökkévaló nevében és nem történik meg a dolog és nem következik be, az az ige, melyet nem mondott az Örökkévaló; gonosz szándékból mondta azt a próféta ne félj tőle.

Dvárim (5Mózes) 18:21-22 – Dr. Bernstein Béla fordítása

A próféta hitelességét tehát, az idő múlásával lehet felismerni. A Tanakh valamennyi prófétájának üzenetei között vannak rövid távú – tehát még az ő életének idejére vonatkozó – próféciák, azért, hogy a próféta hosszú távú üzenetéről is el lehessen dönteni, vajon érdemes-e megszívlelni.

Válasszunk ki most egy-egy prófétát a héber Bibliából illetve a B’rit Chadasából (Újszövetségből)!

Jirmejahu/Jeremiás Júda fogságba vitele előtt kezdte meg a szolgálatát, mindvégig megtérésre hívva kortársait, és figyelmeztetve a babiloni hódításra.

Rövid távú próféciák (a teljesség igénye nélkül):

 1. A babiloni sereg vissza fog térni – 34:21,22, 37:6-8, (i.e. 588-ban ideiglenesen felhagytak az ostrommal, de 586 júliusában visszatértek)
 2. A már fogságban levők sokáig ott fognak maradni – 29:4-7
 3. A Templom elpusztul – 38:2,3,8 (i.e. 586. aug.14/Tisá böÁv)
 4. Akik Egyiptomba menekülnek, azokat is utoléri a babiloni sereg – 42:15,16 (i.e. 568-567.)
 5. Hananja egy éven belül meg fog halni – 28 (i.e. 593.)

A fenti üzenetek kivétel nélkül beteljesedtek még Jeremiás életében, népünk kemény nyakúságának és engedetlenségének a tragikus következményeként. Szolgálatának legnagyobb részében Jeremiás életeszélyben volt: vagy börtönben ült vagy a ciszternában senyvedett, mivel Cidkijjá királynak és tanácsadóinak nem tetszettek a kemény szavak és a fenyegető jövendölések. Visszatekintve azonban, nyilvánvaló, hogy üzenetei pontosan, szóról-szóra beteljesedtek. Következésképp, ő az Örökkévaló prófétája volt, és az igazat szólta. Ezért jól tesszük, ha a hosszú távú próféciáit is komolyan vesszük. Íme néhány:

Hosszú távú próféciák:

 1. Visszatérés 70 év múlva – 29:10, (i.e.537)
 2. A Templom és Jeruzsálem újjáépítése – 31:38 (i.e.516, i.e.445)
 3. Új szövetség – 31:31 (i.sz. 30. Peszach)
 4. A Messiás Király uralkodása – 23:5,6

A B’rit Chadasa legnagyobb prófétája Jesua (Jézus), akit ebben a szerepében ritkán szoktunk vizsgálni, de most nézzük meg szolgálatának a prófétai oldalát.

Rövid távú próféciák (a teljesség igénye nélkül):

 1. Péter halfogása – Máté 17: 24-27
 2. Samáriai asszony élete – János 4:17-19
 3. A szamár a szomszéd faluban – Máté 21:1-6
 4. Júdás el fogja árulni – Máté 26:21-25
 5. Péter háromszor meg fogja tagadni, mielőtt kakas megszólal – Máté 26:34
 6. Halála – Máté 20:17,18
 7. Feltámadása a harmadik napon – Máté 20:19

Hosszú távú próféciák:

 1. A Templom lerombolása – Máté 24:1-2
 2. Háborúk, éhínségek földrengések – Máté 24:6,7
 3. Hamis próféták – Máté 24:24
 4. Antikrisztus – Máté 24:15
 5. Az Isten Országának örömhírét hirdetik az egész világon – Máté 24:14
 6. Jézus visszatérése – Máté 24:30
 7. Az Emberfia ítélete – Máté 25:31

Ha Jesua sorsát Jeremiás sorsával párhuzamban vizsgáljuk, láthatjuk, hogy mindketten ugyanolyan hitelesen szóltak a saját korukat illetően. Mindkettejüket elutasítás fogadta a politikai és vallási vezetők részéről, de visszatekintve egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy mindketten az ÚR prófétái voltak, és az igazat szólták. Egyre nyilvánvalóbbá, hiszen minél több homokszem pereg le a történelem óráján, annál több hosszú távú prófécia is beteljesedik.

A beteljesedett prófécia azonban, önmagán túlmutató jelentőséget hordoz. A hiteles prófétai jövendölés ugyanis Isten hitelesítő pecsétje az üzenet többi részét illetően is. Ha Jeremiás az ÚR követe, akkor hinnünk és engedelmeskednünk kell akkor is, amikor azt mondja, hogy térjünk meg hamisságunkból, bálványimádásunkból és üres vallásosságunkból. És ha Jesuát az ÚR küldte, akkor hinnünk kell a többi üzenetnek is, ami a szájából származik. Jesua ugyanis, többek között ezt mondta Magáról:

 1. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6)
 2. „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.”
  (János 5:24)
 3. „Én vagyok a feltámadás és az élet” (János 11:25,26)
 4. „Mielőtt Ábrahám volt, én VAGYOK.” (János 8:58)
 5. „ Én és az Atya egy vagyunk.“ (János 10:30)
 6. „ha nem hiszitek, hogy én VAGYOK, meghaltok bűneitekben.“ (János 8:24)

Jesua szavai nemcsak arról tanúskodnak, hogy Ő az Örökkévaló prófétája, hanem arról is, hogy Ő az egyedüli út az Atyához, hogy Ő maga isteni személy, egy az Atyával, és a bűneink bocsánata kizárólagosan attól függ, hogy hiszünk-e Benne és az értünk bemutatott helyettesítő áldozatában, ami által minden bűn engesztelést nyert.

Vajon, miután láttuk, hogy Jesua jövendölései pontosan beteljesedtek, sőt, némelyikük napjainkban teljesedik be a szemünk láttára, készek vagyunk-e elhinni azt, amit Önmagáról mond? Vagy még mindig hamis prófétának nevezzük, netalántán csak bizonytalankodunk, ahogy Cidkijjá tette? A szíve mélyén tudta ő jól, hogy Jeremiás az igazat szólja, csak túlságosan büszke vagy gyáva(?) volt ahhoz, hogy engedelmeskedjen az ÚR szavának, és megalázza magát Nabukadnezár király (és Isten) előtt. A következmény súlyos volt, végzetes: elveszítette a királyságát, fiait a szeme láttára gyilkolták meg, majd a szeme világától is megfosztották.

Úgy tűnik, túlságosan nagy árat kell fizetned azért, hogy higgy és engedelmeskedj a Messiás Jézusnak? Az igazság az, hogy túlságosan nagy árat kell fizetned, ha nem hiszel Neki.