Gondolatok a múlt heti Tóra-szakasz haftarája (Jesaja/Ézsaiás 6:1-7:6, 9:5,6) kapcsán
Avi Snyder tanítása

troncopyÉzsaiás próféta idejében meghalt Uzziás király, aki 40 évig uralkodott. Halála nemzeti válsághelyzetet teremtett. Ézsaiás a templomban van, és látomásban látja Istent. Látja, hogy a trónján ül, szeráfok állnak körülötte és kiáltják folyamatosan, hogy Szent, Szent, Szent az Úr. Az Úr ekkor egy kérdést intéz Ézsaiáshoz. Elhívja őt a szolgálatra. Az Ézsaiás 6:1-8 versei:

1. Uzzíjáhú király halála évében láttam az Urat, ülve magas és emelkedett trónon, szegélyei pedig betöltik a templomot. 2. Szeráfok állnak felette, hat-hat szárnya mindegyiknek, kettővel befödi arcát, kettővel befödi lábait és kettővel repül. 3. És szólt egyik a másiknak és mondta: Szent, szent, szent az Örökkévaló, a seregek ura, tele az egész föld az ő dicsőségével. 4. És meginogtak a küszöbök gerendái a szólónak hangjától, a ház pedig megtelt füsttel. 5. Ekkor mondtam: Jaj nekem, mert elvesztem, mert tisztátalan ajkú férfiú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom, mert a királyt, az Örökkévalót, a seregek urát látták szemeim. 6. És repült hozzám egy a szeráfok közül, kezében pedig parázs; fogóval vette az oltárról. 7. Megérintette számat és mondta: Íme, ez hozzá ért az ajkaidhoz, és eltávozik bűnöd s vétked; engesztelve van. 8. És hallottam az Úrnak szavát, amint mondja: Kit küldjek és ki megy el nekünk? Mondtam: Itt vagyok én, küldj engem.

Ézsaiás 6:1-8

Isten jelleméről, személyéről sok mindent megérthetünk ebből a szakaszból:

  • Ő szuverén Úr: minden hatalom felett áll. Ő Mindenható: mindent az uralma alatt tart, semmi nem éri meglepetésként.
  • Isten Szent: elkülöníti magát a gonosz dolgoktól.
  • Isten Megbocsátó: ha megalázzuk a szívünket, megvalljuk bűneinket, Ő megbocsát. Ahogy ezt megtette Ézsaiással is, aki népe között Isten nagy prófétája volt, szent jelenlétében azonban szembesült bűnös voltával.
  • Isten elhív: megszólít bennünket, lehetőséget ad arra, hogy felelősséggel válaszoljunk az Ő hívására. Ő nemcsak bűnbocsánatot ad, hanem küldetéssel ruház fel.

Semmit nem kell csinálnunk azért, hogy Isten bocsánatát kiérdemeljük, nem is tudnánk semmivel sem kiengesztelni. Ézsaiás pusztán annyit tett, hogy megalázta magát Isten előtt, és megvallotta bűnös voltát. Semmilyen további micvára (jócselekedetre) nem volt szüksége ahhoz, hogy vétkei engesztelést nyerjenek.

A haftara szakasz további részéből (9:5-6) azt is megtudjuk, hogy Isten, aki elkülöníti magát keze alkotásától, mégis közöttünk akar lakozni. Tette ezt a Szentély idején, és végsőképpen akkor, amikor testet öltött, és emberként eljött közénk.

5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! 6 Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké.

Ézsaiás 9:5-6

Az El Gibbor kifejezést maga Ézsaiás használja egy fejezettel később, a 21. versben: „A maradék megtér: Jákób maradéka az erős Istenhez” – ahol kétségtelenül Istenre utal ez a kifejezés. Nem ember lett Istenné: Isten lett emberré. S még a nevét is tudhatjuk. Szintén az Ézsaiás könyvéből:

Íme Isten, az én segítségem, bízom és nem rettegek; mert hatalmam és énekem Jáh, az Örökkévaló, ő lett nekem segítségül.

Ézsaiás 12:2

Az 5. és az utolsó szó, melyet más fordítások ‘szabadulásként, üdvösségként’ fordítanak, a héber eredetiben a היְשׁוּעָ (jesua) szó. Jesua a Messiás Jézus héber neve. A fenti vers másik olvasata tehát: „Íme Isten, az én Jézusom, bízom és nem rettegek; mert hatalmam és énekem Jáh, az Örökkévaló, ő lett nekem Jézussá.”

Ezért jött el az Ő Fia, Jesua, hogy halála és feltámadása által bűneinkre bocsánatot kaphassunk. Ha megalázzuk magunkat, mint Ézsaiás tette, és elismerjük a bűneinket, Isten a mi üdvösségünkké, Jesuánkká lesz.