Avi Snyder január 9-ei tanításaHerceg vagy Pásztor?

A zsinagógákban az egész világon ezen a héten a Smot (2Mózes) 3-6. fejezetét olvassák. Ezek a fejezetek Mózes elhívásáról szólnak.

A Szentírásban kétféle Mózes-portrét látunk. Az egyik a fiatal Mózes, akit Isten kihív Egyiptomból, a másik az öreg Mózes, akit Isten azzal bíz meg, hogy visszavigye üzenetét Egyiptomba.

A fiatal Mózesről az Apostolok Cselekedeteinek 7. fejezetében tudunk meg további részleteket. Ekkor 40 éves volt, és kiváló volt mind szavakban mind cselekedetekben.

Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben.

Apostolok cselekedetei 7:22

Mózest a fáraó fogadott unokájának tekintették. Ő volt Egyiptom hercege: nagy tekintéllyel, hatalommal bírt. Neves tanítók vették körül. Kiváló képességei révén megértette, hogy Isten általa akarja kiszabadítani népét Egyiptomból. Csak a szabadítás módjában tévedett:

Amikor pedig betöltötte a negyvenedik életévét, az a gondolat támadt szívében, hogy meglátogatja testvéreit, Izráel fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. De nem értették meg.

Apostolok cselekedetei 7:23-25

Sőt, amikor később visszament hozzájuk, hogy egy veszekedés kapcsán kibékítse őket, a szemére vetették a gyilkosságot is. Ekkor Mózes nagyon megijedt, és elmenekült Midián földjére. Istennek azonban jó terve volt mindezzel. Arra használta ezeket az eseményeket, hogy felkészítse Mózest egy 40 évvel későbbi feladatra. Egyiptom hercegét, ugyanis, nem tudta használni.

Mit tudunk az öreg Mózesről? A Kivonulás könyvében látjuk, amint 80 évesen juhokat legeltet. Az egyiptomiak ugyanúgy megvetették a pásztorokat, mint a bűnözőket.

Mózes legeltette juhait az ő apjának […]. És megjelent neki az Örökkévaló angyala tűzlángban a csipkebokor közepéből […]. És mondta Mózes: Hadd térek csak oda, hogy lássam ezt a nagy látványt: miért nem ég el a csipkebokor? […] És mondta: Én vagyok, atyád Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene! […] Bizony láttam nyomorát népemnek […]. Azért leszálltam, hogy megmentsem Egyiptom kezéből, hogy felvigyem amaz országból jó és tágas országba […]. Most tehát gyere és elküldelek téged Fáraóhoz és vezesd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból.

Smot 3:1-10

Mózes 5 érvet sorolt fel Istennek, hogy alkalmatlanságát bizonyítsa:

 1. Mindenféle társadalmi státusz híján önmagáról azt gondolta, hogy egy senki:

  És mondta Mózes Istennek: Ki vagyok én, hogy menjek Fáraóhoz és hogy kivezessem Izrael fiait Egyiptomból?

  Smot 3:11
 2. Nincs tekintélye:

  És mondta Mózes Istennek: Íme, én eljövök Izrael fiaihoz és mondom nekik: Őseitek Istene küldött engem hozzátok és ők azt mondják nekem: Mi a neve? Mit mondjak nekik?

  Smot 3:13
 3. Elveszítette hitelét testvérei szemében:

  Mózes pedig felelt és mondta: Íme, majd nem hisznek nekem és nem hallgatnak szavamra, mert azt mondják: Nem jelent meg neked az Örökkévaló.

  Smot 4:1
 4. Nem tartotta magát jó szónoknak, hanem nehéz ajkúnak:

  És mondta Mózes az Örökkévalónak: Kérlek, Uram, nem vagyok én a szónak embere sem tegnapról sem tegnapelőttről, sem amióta te szóltál szolgádhoz, hanem nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok én.

  Smot 4:10
 5. A legvégén még azt is beismerte, hogy nincs elég bátorsága a feladat elvégzéséhez:

  De ő azt felelte: Kérlek, Uram! Küldj mást, akit küldeni tudsz!

  Smot 4:13

Mégis, Mózes épp a számkivetettsége miatt vált 80 évesen alkalmassá a küldetésre: képes volt meghallani az Örökkévaló hangját, és elérhető is volt az Ő számára:

Midőn látta az Örökkévaló, hogy odatér megnézni, szólította őt Isten a csipkebokor közepéből és mondta: Mózes! Mózes! És ő mondta: Itt vagyok.

Smot 3:4

Félelmei ellenére is engedelmes volt:

Mózes elment és visszatért Jeszerhez, az ő apjához és mondta neki: Hadd menjek csak el és térjek vissza testvéreimhez, kik Egyiptomban vannak, hogy lássam, vajon élnek-e még?

Smot 5:18

Isten ezt a Mózest tudja használni, nem pedig Egyiptom hercegét. Egyiptom hercege kizárólag a saját erejére támaszkodott – az öreg Mózes 40 évvel később Isten jelenlétében bízott. Egyiptom hercege mindössze a fáraó zsarnoki uralma alól akarta népét felszabadítani – a 80 éves Mózes célja viszont már az volt, hogy népét az Úr szolgálata érdekében szabadítsa meg.

Mindannyiunkban él egy Egyiptom hercege, jó kapcsolataival, terveivel, ötleteivel. Ez nem az a személy, akit Isten használni tud. Amikor hitünket a Messiásba vetjük, Isten kihoz bennünket a magunk Egyiptomából, ahol a bűn rabszolgái voltunk. Mindannyiunk számára van egy személyes terve. De nem hercegeket hív el, hanem pásztorokat. Olyanokat, akik a világ szemében megvetettek, és akik beismerik, hogy Isten őket erőtlenségük, méltatlanságuk és alkalmatlanságuk ellenére akarja használni.

Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket; hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.

1Korintus 1:27-29

Az Örökkévaló arra vár, hogy pásztorrá tehessen téged. De ehhez először neked is az Ő juhocskájává kell válnod.