Avi Snyder tanítása a 2015 februári Chavurán

Mennyi bizonyíték kell a hithez?Sok évvel ezelőtt Los Angelesben éltem. Feleségemmel, Ruth-tal időnként találkoztunk egy Constance nevű zsidó hölggyel. Sokat beszélgettünk vele arról, hogy miért hiszem: Jesua a megígért Messiás. Közel állt már ő is ahhoz, hogy higgyen, de visszakozott. Egy idő múlva írtam neki egy hosszú levelet érveimmel. Ezután felhívtam, és megkérdeztem tőle: „Constance, mit gondolsz a levelemről?” Miután sikertelenül próbálta tréfával elütni a kérdést, ezt felelte csendes hangon: „Szerintem minden, amit írtál, igaz.” „Akkor hozz egy döntést – feleltem –, hogy Jesua követője leszel.” Azt mondta: „Nem érted?! Nem tehetem!” Tudta, hogy igaz, de nem tudott hinni. Nem azért, mert nem volt elég bizonyíték birtokában.

Mi a kapcsolat a bizonyíték és a hit között? Mennyi bizonyíték kell ahhoz, hogy valaki hinni tudjon? A probléma nem a bizonyítékok hiánya, hanem az, hogy nincs meg a készség, az akarat bennünk, hogy a döntést meghozzuk, hogy követők legyünk, és higgyünk. Ezen a hétvégén a zsinagógákban a Smot könyvéből olvassuk a heti szakaszt (2Mózes 18-20). Mit tanít ez a bizonyítékról?

Nézzük Jitró példáját! Jitró megerősíti az igazságot. 10. v.:

És mondta Jitró: Áldassék az Örökkévaló, ki megmentett benneteket Egyiptom kezéből és Fáraó kezéből; aki megmentette a népet Egyiptom keze alól!

Smot 18:10, IMIT fordítás

De ennél többet tesz, elfogadja személyes módon. 11. v.:

Most tudom, hogy nagyobb az Örökkévaló minden isteneknél; mert amely dologgal vétkeztek, (az jött) rájuk.

Smot 18:11, IMIT fordítás

Most már tudom, hogy igaz? Honnan tudja? Mi az alapja a hitének? Mi volt a bizonyíték? Nos, Jitró hallotta a híreket Mózestől és Árontól és döntést hozott, hogy elhiggye azokat.

Hogyan válaszol erre? 12. v.:

És hozott Jitró, Mózes apja (apósa) égőáldozatot és vágóáldozatokat Istennek; és eljött Áron, meg Izrael minden véne, hogy egyenek kenyeret Mózes apjával Isten színe előtt.

Smot 18:12, IMIT fordítás

Nyilvánosan hitt és a többiekkel együtt imádta szégyenkezés nélkül Istent, azonosult a többiekkel: „Elhiszem, amit hisztek, és veletek együtt hiszek.”

Mit látunk tehát eddig? Megerősíti az igazságot, majd személyesen is elismeri. Milyen alapon? Hallotta a hírt, és úgy döntött: elhiszi. És látjuk a válaszát: nyilvánosan imádja Istent más hívőkkel közösséget vállalva.

Isten kihívást intéz felénk: vizsgáljuk meg a bizonyítékokat, amiket elénk adott. Amikor nem voltam hívő, ezt mondtam: Istennek kell bizonyítania. Ám Ő így válaszolt: „Én már bizonyítottam: a bizonyítékok itt hevernek körülötted.”

Jesua mondja:

Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.

Máté 7:7, Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája

Keressetek és találtok. Isten arra biztat minket, hogy járjunk utána, valóban igaz-e.

A prófétai hetiszakasz, a haftara ezen a héten a Jesaja (Ézsaiás) 9:5-6.

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete viszi véghez ezt!

Jesaja 9:5-6, Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája

Akik közülünk zsidók, gyakran használják ezt a szakaszt Jézus messiási voltának cáfolatára. Ugyanis, a Messiás a békesség fejedelme, de hol van a békesség? „Ha Jézus a Messiás, akkor békességet kellett volna hoznia.” Azonban, az a gondolat, hogy ő politikai békességet fog hozni, csak az egyik fele a messiási küldetésnek. Igen, el fog jönni a nap, amikor valóban egyetemes békességet fog hozni a nemzeteknek. Ezt azonban meg kell előznie annak a személyes békességnek, ami a lázadó ember és az Örökkévaló kibékülésekor születik meg  a szívekben. Jesua a személyes békénk fejedelmeként jött el 2000 évvel ezelőtt.

Az Írás elmondja, hogy fellázadtunk Isten ellen, és megérdemeljük a büntetést. De Ő annyira szeret minket, hogy Jesua személyében eljött, és kifizette annak az árát, amibe került a lázadásunk. Meghalt a kereszten, és feltámadt a halálból. Békességet ajánl fel, hogy vége legyen a háborúnak. Hogy végre szerethessük Istent teljes erőnkből, elménkből, erőnkből, és szerethessük egymást, mint magunkat. Hol a bizonyíték?

Itt a Szentírásban: A héber Írásokban olvassuk, hogy a Messiás Betlehemben fog születni (Michá/Mikeás 5:1), és hogy csodálatos módon szűztől fog születni (Jesájá 7:14). Szintén a héber Írásokban olvassuk, hogy a Messiás kereszthalál által fog meghalni, (Zsoltárok 22) és hogy azért fog meghalni, hogy bűneink büntetését magára vegye. (Jesájá 53:5-6) El fog jönni, amikor mi zsidók fel fogunk tekinteni arra, akit átszegeztek (Zecharja/Zakariás 12:10). Hol van a bizonyíték? A héber Szentírásban.

Ha olyan sok bizonyíték van arra, hogy Jézus az, akinek mondja magát, akkor mi a probléma? Álljon itt egy másik történet. Los Angelesben egy Colins nevű rabbival beszélgettem. Fiatal volt, és az esze vágott, mint a borotva. Előadta a teológiai érvelését, hogy miért nem lehet Jézus a Messiás. Azt feleltem neki: „Rabbi, tudjuk, ezek nem a valódi okaid, hogy ne higgy. Mindketten ugyanolyan korúak vagyunk, ugyanabban a kultúrában nőttünk fel. Én ismerem a valódi okaidat.” Megdöbbent, és ezt kérdezte: „Mik lennének azok?” Ezt válaszoltam neki: „Hadd tegyek fel egy kérdést, nem kell válaszolnod. Tegyük fel, hogy a héber Írásokat elfogulatlan elmével tanulmányozva teljesen egyedül arra jutnál Mózes és a próféták alapján, hogy Jesua a Messiás, és nyíltan vállalnád a hitedet – mit veszítenél? A feleséged, a gyermekeid, a munkád, és mindazok tiszteletét, akik ismernek. Sokkal magasabb árat kellene fizetned ezért, mint amit én fizettem. Egyedül mi, mesüge Jézus-hívő zsidók állnánk melletted. Ez az igazi probléma, nem az, hogy nincs elég bizonyíték. Csak túl sokba kerül ezt neked elhinni.” A rabbi semmit nem felelt.

Hogyan győzzük le a bizonyítékok ellenére meglevő ellenállásunkat? Ézsaiás 9:6 kifejezése: „Csodálatos Tanácsos”. Miért ne akarnánk az életünkbe egy Csodálatos Tanácsost? Miért ne akarnánk, hogy az Erős Isten a mi oldalunkon álljon? Miért ne szeretnénk személyes kapcsolatot az Örökkévaló Atyával? Meghitt közösséget a Békesség fejedelmével? Hogyan győzzük le az ellenállást? Nézzünk azokra az ígéretekre, melyeket a fenti igékben olvastunk. Emlékezzünk Jitró példájára, aki a Smot/2Mózes 18-ban elfogadta, elhitte a híreket, és nyíltan követője lett Izrael Istenének.

Ha szeretnél a bizonyítékok alapján hinni, itt van egy ima, amit elmondhatsz:

„Jesua, tudom, hogy Te ki vagy. Tudom mindazt, amit már megmutattál nekem a Szentírásból és személyes tapasztalataimon keresztül. Már nincs okom, hogy kételkedjek benned. Kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszek, de segíts az én hitetlenségemben. A te nevedben imádkozom, Jézus. Ámen.”