Avi Snyder tanítása (2015. május 8.)

Ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek.„Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.” (János 5:46)

Vajon a Tóra melyik részére utalt a Messiás, amikor ezt mondta? A heti szidra tartalmaz egy ilyen fejezetet. A 3Mózes/Vájikrá 23 az Úr ünnepeiről tanít bennünket, melyeket tanulmányozva felismerhetjük a Messiás portréját, sőt azt is, hogy mit tett értünk, és mit vár el tőlünk.

Sabbat

Hat napon át végeztessék munka, de a hetedik napon szombati nyugalom legyen, szent gyülekezés, semmi munkát se végezzetek; szombat az az Örökkévalónak minden lakóhelyeiteken.”

Vájikrá 23:31

A Sabbat 2 fontos tényre emlékeztet bennünket: Isten a mi teremtőnk (2Mózes/Smot 20:11) és megváltónk (5Mózes/Dvarim 5:11) is egyben. A Tóra arról tanúskodik, hogy az Úr megváltotta népét Mózes által az egyiptomi szolgaságból. De hogyan mutat ez a Messiásra?

1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. 2Ő kezdetben az Istennél volt. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.

János 1:1-32

Sőt:

Az Ige testté lett, közöttünk lakott,…

János 1:142

Megtudjuk ezekből a szakaszokból, hogy minden, ami létezik, a Messiás által lett, Ő a teremtője mindennek. De Ő nem pusztán teremtő. Mindannyian szolgák vagyunk, a saját bűneink szolgái. A Messiás azért lett testté, hogy ebből a szolgaságból megszabadítson bennünket. Kifizette az árat. Ő a mi Sabbatunk, a mi Teremtőnk és Megváltónk.

Peszach

Az első hónapban, a hónap tizennegyedikén, estefelé peszách van az Örökkévalónak.

Vájikrá 23:51

A múlt havi széder-vacsorán az elsőszülöttek halálára is emlékeztünk. Azon az estén mindenki halálos veszedelemben volt. Isten azonban megmondta, hogy mit tegyünk azért, hogy életben maradjunk:

Azért legyen a vér nektek jelül a házakon amelyekben ti vagytok, és midőn látom a vért, elkerüllek benneteket; hogy ne legyen rajtatok pusztító csapás, midőn megverem Egyiptom országát.

2Mózes/Smot 12:131

Ha látom a vért! Milyen csodálatos képe ez a Messiásnak! Hit által kellett a vért az ajtófélfáikra hinteni, ahogyan nekünk is hit által kell a Messiás vérét a szívünk ajtófélfáira hinteni. A megmenekülés, a megváltás nem azon múlt, hogy milyen ember volt az illető, vagy hogyan viselkedett, hanem azon, hogy hitt-e az Úr szavának, és engedelmeskedett-e. Ha igen, akkor megmenekült. Ma is így van: mindegy, hogy Te vagy én milyen emberek vagyunk, vagy hogy viselkedünk: a megmenekülés, a megváltás azon múlik, hogy elhisszük-e és megtesszük-e azt, amit Isten parancsol.

Chág ha-mácot/ Kovásztalan kenyerek ünnepe

És tizenötödik napján a hónapnak a kovásztalan kenyér ünnepe van az Örökkévalónak; hét napig kovásztalant egyetek.

Vájikrá 23:61

Ez alatt a 7 napos ünnep alatt nem eszünk semmi kovászosat. Miért? A kovász a bűn szimbóluma. A kovásztól való tartózkodással azt fejezzük ki, hogy véget akarunk vetni az életünkben a bűn körforgásának. Pészachkor Jézus magára vonatkoztatta a maceszt, ami a bűntelen természet jelképe. Az Örökkévaló „azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk.” (2Kor. 5:212) Amikor a Messiás meghalt, Isten Őrá helyezte az egész világ bűnét. Az Úr milyen elvárását közvetíti számunkra ez az ünnep? Azt, hogy miután megváltott minket, éljünk feddhetetlenül. Vegyük komolyan a megváltást! „Szentek legyetek, mert, szent vagyok én!” (Vájikra 11:44)1

Jom haBikkurim/az Első zsenge napja

Szólj Izrael fiaihoz és mondd nekik: Ha. bementek az országba, amelyet nektek adok, és learatjátok termését, akkor vigyétek el az ómert, aratástok elsejét, a paphoz.

Vájikrá 23:101

Ez az ünnep a pészachot követő hét első napjára esik. Ekkor kellett behozni az Úr elé az árpatermés első zsengéjét. A földbe hullott gabonamagnak el kellett halnia, hogy új élet teremjen. Hogyan utal ez Jézusra? Jézus Pészachkor halt meg a mi bűneinkért. Mi történt a hét első napján? Feltámadt a halálból. A feltámadásával ezt a törvényt is betöltötte. Pál Jézust az első zsengének nevezi.

Ámde a Messiás feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje.

1Korintus 15:202

A Messiásban mindannyian egy új életre támadunk fel – a zsenge után a teljes termés következik.

Savuót/ Pünkösd
Az első zsenge ünnepe után 50 nappal ünnepeljük a savuótot, ami azt jelenti: ’hetek’, ugyanis 7×7 napot kell számolni. Ezt az ünnepet pünkösdnek is hívják, ami 50-et jelent görögül.

16A hetedik hét után való napig számláljatok ötven napot; azután áldozzatok új ételáldozatot az Örökkévalónak. 17Lakóhelyeitekből hozzátok a lengetés kenyerét, kettőt, két tized lánglisztből legyenek, kovászosan süssék, zsengék áldozata gyanánt az. Örökkévalónak.

Vájikrá 23:161

Mit vár el tőlünk az Örökkévaló? Kovászos kenyeret a legfinomabb lisztből! Ez arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, hogy még a tőlünk telhető legjobb szándékú cselekedeteinket is megrontja a bűn. A két kenyér az egész emberiséget szimbolizálja. Zsidókat és nem zsidókat egyaránt. Mi történt Jézus feltámadása után 50 nappal? Zsidók és prozeliták (olyan nem zsidók, akik Izrael Istenét imádták) együtt voltak Jeruzsálemben. Ekkor a Szent Szellem leszállt, és 3000 ember – legtöbbjük zsidó – adta át életét Jézusnak. Az első Savuóton életek nagy aratását kezdte meg Isten, és ez az aratás mind a mai napig tart!

Jom Terua (Ros Hasana)/ a Kürtzengés napja

Szólj Izrael fiaihoz, mondván: A hetedik hónapban, a hónap elsején legyen számotokra szombati nyugalom, a harsonariadás emléke, szent gyülekezés.

Vájikrá 23:241

Ezen az ünnepen 100-szor fújjuk meg a kosszarvat. A sófár hangja arra hív bennünket, hogy készítsük fel magunkat, és térjünk vissza az Úrhoz! Hogyan mutat ez Jézusra? A kürtzengés a Messiás visszajövetelére is utal. Jézus szolgálatát Bemerítő János készítette elő, aki így kiáltott:

Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!

Máté 3:32

Yom Kippur/az Engesztelés napja

Bizony, e hetedik hónap tizedikén engesztelés napja van, szent gyülekezés legyen nálatok, sanyargassátok magatokat és áldozzatok tűzáldozatot az Örökkévalónak.

Vájikrá 23:271

Tíz nappal a sófárfújás után van népünk legnagyobb ünnepe. Ezen az egy napon mehetett csak be a főpap a Szentek Szentjébe, hogy engesztelést szerezzen először saját maga, majd pedig az egész népe bűnéért. A nagy pillanat az volt, amikor élve tért vissza, mert ez azt jelentette, hogy Isten elfogadhatónak találta az áldozatot. Hogyan utal ez Jézusra? Jézus, a mi Főpapunk a saját vérével lépett Isten jelenlétébe. Halála után élve lépett elő a sírból annak bizonyítékául, hogy áldozatát elfogadták. Ma az Atya jobbján ül, és szüntelen közbenjár értünk.

Szukkot/Sátoros ünnep

Szólj Izrael fiaihoz, mondván: Tizenötödik napján a hetedik hónapnak sátrak ünnepe legyen hét napig az Örökkévalónak.

Vájikrá 23:341

Ez az aratási ünnepek sorában az utolsó, s így a végidők utolsó nagy aratására és a Messiás földi uralmára utal. Isten leírja ennek az eljövendő sátoros ünnepnek a dicsőségét, ragyogását:

8És lészen ama napon: élő vizek erednek Jeruzsálemből, felerészök a keleti tenger felé, s felerészök a nyugati tenger felé; nyáron és télen leszen! 9És lészen az Örökkévaló királlyá az egész földön; ama napon egy lesz az Örökkévaló és egy az ő neve.

Zecharja/Zakariás 14:8,91

Hogyan mutat Jézusra? Eljön az a nap, mikor visszatér, testi formájában fog köztünk lakozni és uralkodni egész földön. Ha hiszünk az Írásnak, akkor már ma sátoros ünnep lehet a szívünkben, és várjuk a Messiás visszatérését.

Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.

János 5:462

Érted-e már, hogy ki a Messiás, mit tett érted és mit vár el tőled?

Megkented-e már szíved ajtófélfáit a Bárány vérével? Hiszed-e hogy Ő a mi engesztelésünk? Hiszed-e, hogy Ő a mi bűneink fizettségéért halt meg és élve tért vissza? Meghallottad-e a sófár hangját? Vársz-e arra a napra, amikor Ő visszatér?

______
1 IMIT fordítás
2 Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája