Csak egy párat sorolunk itt fel; sok más is van ezeken kívül.
Az összes felsorolt részről azt állították a korai rabbik, hogy a Messiásra vonatkoznak:

  • A Messiás Betlehemben fog születni: Mikeás 5:1
  • A Messiás Júda törzséből fog származni: I.Mózes 49:10
  • A Messiás szamárháton fog bevonulni: Zakariás 9:9
  • A Messiást halálra fogják kínozni: Zsoltárok 22
  • A Messiás a II. Szentély lerombolása előtt fog eljönni: Dániel 9:24-27

A Messiás életét sajátos mozzanatok jellemzik, beleértve a szenvedést, a letartóztatását és tárgyalása alatti hallgatását, a halálát, egy gazdag ember sírjában való eltemetését és feltámadását: Ézsaiás 52:13 – 53:12.

A származását, a születési helyét és idejét és az életstílusát tekintve Jézus személye mindenben egyezett a héber Írások messiási elvárásaival. Ennek a beteljesedésnek a leírása megtalálható az Újszövetségben. De még sok más tényező közrejátszik abban, hogy további bizonyítékokat lássunk Jézus messiási létére vonatkozóan.

Először is, ő magáról állította, hogy Ő a Messiás! Amikor egy asszony azt mondta neki, hogy „Tudom, hogy a Messiás jő (aki Krisztusnak mondatik).”, azt válaszolta, hogy „Én vagyok az, aki veled beszélek.” (János 4:25-26).Természetesen, ez magában nem bizonyít semmit. De ha Jézus sosem tette volna ezt a kijelentést magáról, hogy ő a Messiás, akkor miért próbálnánk egyáltalán bebizonyítani, hogy ő az? Az ő kijelentése az alapja a további bizonyítékoknak.

Jézus élete szöges ellentéte a hamis messiásokénak, és azt mutatja be nagyon pozitívan, amit a Messiástól várnánk. Jézus sok csodát tett, gyógyított, teljességet hozott az emberek életébe, megbocsátott bűnöket, helyrehozott kapcsolatokat. Sabbetaj Cvivel ellentétben, Jézus hithű zsidó módjára megtartotta a Mózes Törvényét. S bár Jézus is meghalt, de – Bar Kochbával ellentétben – Ő feltámadt!

A bizonyítékok harmadik része a feltámadás, és talán ez támasztja alá a legmeggyőzőbben Jézus kijelentéseit. Érdekes, hogy pár évvel ezelőtt egy izraeli tudós, Pinchas Lapide, írt egy könyvet, mely a zsidó közösség egy részének felkeltette a figyelmét. Lapide azt írta, hogy Jézus feltámadása a lehetséges tartományán belül van. Azzal érvelt, hogy a héber Írásokban több példa is van arra, hogy emberek visszajöttek a halálból. Akkor Jézus miért ne térhetett volna vissza? Sajnálatos módon, Lapide nem említi meg, hogy Jézus feltámadása sokkal messzebb megy, mint a többi említett feltámadás, és nem kapaszkodik abba a ténybe sem, hogy Jézus a saját feltámadását megjövendölte, amely érvényesítette a messiási mivoltáról tett kijelentését is.

A történelem során számos történetet felhoztak, amivel próbálták kimagyarázni a feltámadást, akár nem-történelmi („Sosem történt meg”), akár nem-természetfölötti („A következőképpen történt”) okokkal érvelve. De ezek a magyarázatok nem voltak sikeresek. Nézd végig te is a lehetőségeket, és gondold át, melyiknek van értelme.

– A római hatóság ellopta volna Jézus testét a sírból?
Akkor miért nem hozták elő, amikor elterjedt az a hír, hogy Jézus feltámadt?

– Vagy lehetséges, hogy a tanítványok lopták el.
De egy ilyen kitaláció előidézhet-e ekkora változást az magatartásukban? Három nappal korábban reménytelenek, kiábrándultak, csalódott idealisták voltak, akik elvesztették az a reményüket, hogy Jézus egy új világrendet fog elhozni; lehetséges-e, hogy egy hazugság, amiről tudták, hogy az, olyan bátorsággal és reménnyel ruházza fel őket, hogy képesek a hivatalos üldözéssel szembenézni, és ilyen magas erkölcsi mérce szerint élni?

– Jézus talán sosem halt meg, csak elájult a kereszten, és a sírban magához tért.
Ezt az ötletet Hugh Schonfield: A pészáchi összeesküvés (The Passover Plot, 1965) c. könyve tette népszerűvé. A szerző figyelmen kívül hagyta a tényt, hogy a rómaiak átszúrták Jézus oldalát, ami egészen biztosan halált okoz. Valószínűleg több római katona őrizte a sírt és egy óriási kő zárta el a sír bejáratát. Egyszerűen nem lehetséges, hogy Jézus magához térése után el tudott volna menekülni, hogy aztán szkeptikus szemtanúk százait meggyőzze, hogy Ő örökre legyőzte a halált!

– Vagy ez egy tömeghallucináció volt?
Akkor ez olyasfajta hallucináció lehetett, amit nagyon sok különböző ember különböző helyen látott. Egy ember talán, meg tud téveszteni egy másikat, de 500 embert vajon be lehet-e csapni? S a hallucinációra nem jellemző módon, a feltámadott Jézus megjelenései olyan hirtelen maradtak abba, mint ahogy elkezdődtek: 40 nappal a feltámadás után!

Az egyetlen kielégítő magyarázat, hogy a feltámadás valóban megtörtént, ahogy ez le is van írva. S ha ez így van, akkor ez elég ok arra, hogy elfogadjuk Jézus messiási mivoltát.

Végezetül: Jézus átformálja az emberek életét; békességet, örömet, célt ad az emberek életének, mivel engesztelést szerez a bűnért, és megbékéltet Istennel. A benne való hiten kívül nincs alapja az igazi békességnek és életcélnak. A Zsoltárok 58:4. azt írja, hogy a „pártütők a bűnösök, már amikor világra jönnek”. Ez az Istentől való elfordult, eltávolodott állapot Jézus békéltető szolgálatán keresztül helyreáll mindazok számára, akik hisznek benne. Összegezve, a héber Biblia és az Újszövetség objektív bizonyítékai valamint a saját életünk szubjektív megtapasztalása alapján úgy gondoljuk, hogy bőséges bizonyíték van arra, hogy Jézus valóban az volt, akinek mondta magát: az Izráel Messiása!