:וידאו בעברית עם כתוביות הונגריות ואנגלית

Omri a tehetséges izraeli újonc története nagyon tanulságos. A videóban beszél arról, hogyan látta meg a TaNaCh-ban, azaz az Ószövetség, a Héber Biblia lapjain az Új Szövetség ígéretét, és hogyan fogadta el Jesuát / Jézust, mint Messiást és Megváltót. Bár a videót ennél a résznél indítjuk, bátran tekerj vissza, ha érdekel és időd engedi, nézd meg az egész beszámolót! Érdemes!

Omri was a talented israeli soldier with a fascinating story. In this video he talks about how he found New Covenant in TaNaCh (the Old Covenant, or Hebrew Bible) and how he accepted Yeshua/Jesus as Messiah and Saviour. Please check the second video for English subtitles!

Szeretnél egy Héber-Magyar Újszövetséget ingyenesen? Keresd Tar Katát!

Would you like a Hebrew-Hungarian New Testament? Talk to Kata Tar!

?רוצים הברית החדשה בעברית ובהונגרית

[email protected] / +36-20-5226020