Vájikirá: 2Móz 1:1-5:26 Haftara: Ézs 43:21-44:23

Néhány hónappal ezelőtt ismét elkezdtem olvasni Mózes harmadik könyvét, azzal a komoly elhatározással, hogy végig tanulmányozom, nem csak felületesen végig olvasom. Aztán gyakran megálltam, újrakezdtem. Jöttek a kérdéseim: miért kell olvasnom, miért van benne ez a könyv a Szentírásban, mi az üzenete? Azt sem értettem, hogy a zsidó családokban a gyerekeknek miért ezt a könyvet kellett először megtanulniuk. Hosszú és pontos leírások égőáldozatról, ételáldozatról, hálaáldozatról, bűnért való áldozatról. De hát ma nem áldozzák fel az ártatlan állatokat az Örökkévalónak!

Lassan kezdett derengeni, hogy mindezekben az a csodálatos, hogy Isten szólít, és a nép válaszolhat, áldozatot mutathat be és a Teremtő ebben gyönyörködik. Isten szólítja Mózest: “mondd a népnek, ha valaki közületek áldozni akar, akkor jöjjön, hozza az áldozati állatot a nyilvánosság elé, a gyülekezet sátorának ajtajához. Rendeléseim szerint mutassák be az áldozatot és az kedves illatú az Úrnak.” Ezáltal maradhat a választott nép zavartalan közösségben az Úrral. 

Áldozati állatok

Az első három égő-, étel-, hálaáldozatot gyakran szokás önkéntes áldozatnak nevezni, amivel a hálát lehetett kifejezni. Izráel fiai naponként tapasztalták a pusztai vándorlás során, hogy életük teljes egészében Istentől függ. Ha Ő ad reggel mannát, akkor van eledel, ha nem adna, mindenki éhen halna. 

Áldozati állat lehetett a négylábúak közül a marha, juh, kecske. Madárféléből pedig gerlice és galambfióka. Egyes magyarázók szerint azért marha, juh és kecske, mert ezek a legtisztább módon táplálkoznak, legfinomabb a húsuk. Mások a három pátriárkára utalnak. Ábrahám a hozzá érkező három angyalnak kövér borjút vág (1.Mózes 18, 7). Izsák helyett Ábrahám egy kost áldoz fel (1.Mózes 22, 13). Jákób két kecskét öl, hogy becsapva apját és testvérét megszerezze az elsőszülöttségi jogot. (1.Mózes 27, 9). A próféták gyakran hasonlítják a népet valamelyik áldozati állathoz.

“Izráel, mint szilaj üsző, legeltetheti–e őket az Úr most?” (Hóseás 4, 16).

Jeremiás így kiált: “elszéledt juhnyáj Izrael” (Jeremiás 50, 17).

Ezékiel így tolmácsolja az Úr üzenetét: “véget vetek a hatalmasok/kecskék kevélységének” (a héber szövegben ugyanaz a szó „azim/izim„).

“Nem adtad nekem égőáldozatul bárányaidat” 

Ézsaiás próféta idejében, kb. 700 évvel később az áldozás a nép bűne miatt elveszíti a jelentőségét, Isten előtt utálatossá lesz. Nem Istennek adja áldozatai kövérjét, hanem csak a bűneivel terheli Őt. A tanítók elpártoltak, veszedelem és gyalázat uralkodik. A helyzetfelmérés után következik: DE most hallgass rám Jákób és Izráel, az Úr a te Teremtőd vagyok, aki kiválasztottalak, kiöntöm lelkem és áldást adok utódaidra, ne félj és ne rettegj. Milyen bátorító ígéretek ezek ma számunkra is a járvány ideje alatt!

Nincs más Isten. A bálványok hiábavalóak. Az ács hoz egy farönköt az erdőről, amit kettévág. Egyik feléből pecsenyét süt magának és melegedik a fa tüze mellett. A rönk másik feléből bálványt farag magának, aztán leborul és imádja. Szemet faragott ugyan neki, de nem lát, szíve nem eszmél. Izrael – szólít Istened: “Térj énhozzám, mert megváltottalak!”

“A fölkent pap áldozata”

A két következő áldozattípus: a bűnért és a jóvátételért való áldozat. Ha a felkent pap vétkezik, akkor egy ép bikát – tehát a legnagyobb és legértékesebb áldozati állatot – kell feláldozni. A bika bőrét az egész bikával együtt elégették a táboron kívül.

 A bűnáldozattal kapcsolatban használt szó az ítélet tüzéről beszél. Itt kell megemlítenünk a Zsidókhoz írott levél 13, 11-12 verseit:

“Mert amely állatok vérét a főpap beviszi a szentélybe a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Annakokáért Jézus is, hogy megszentelje az Ő tulajdon vére által a népet, a kapun kívül szenvedett.”

Ugyanezt az áldozatot kellett bemutatni az egész nép vétkéért. A felkent pap az egész közösséget képviselte Isten előtt, mint megtisztult személy kiállhat az egész népért. 

Az egyetlen igaz és szent főpap, Jézus mindenben hozzánk hasonló lett, kivéve a bűnt, hogy Isten előtti szolgálatában engesztelést és üdvösséget szerezzen nekünk.