– a héber Írások szerint.

A héber Írásokban (amit sokan Ószövetségként ismernek) a legtöbb fejtörést okozó mondatok közül kettővel fogunk most foglalkozni:

„halálra adta életét” és „sokak bűnét hordozta.” 1 Ezek felzaklató állítások, és számos, ugyanennyire zaklató kérdést vetnek fel.

Az első kérdés

Az első nyugtalanító kérdésünk ez: „Miért kellene valakinek meghalnia a mi bűneinkért?”
A nyugtalanító, de őszinte válasz így hangzik: „Azért, mert bűnösök vagyunk, és megérdemeljük Isten ítéletét.”


Bármennyire is kényelmetlen ezt hallanunk, és ezzel szembesülnünk, mégis ez az igazság. A héber Írások feljegyezték Salamon királynak egy rettenetes végkövetkeztetését. Ő talán a legbölcsebb ember lehetett, aki valaha élt.
Ezt írta:

Mert nincs egy igaz ember sem e földön, aki csak jót cselekedne, és ne vétkezne. 2

Gondoljunk mindazokra a jó cselekedetekre, amelyeket meg kellett volna tegyünk, de úgy döntöttünk, hogy nem tesszük meg. Gondoljunk mindazokra az ártó dolgokra, amiket nem kellett volna megtennünk, mégis úgy döntöttünk, hogy mégis megtesszük.

Bűnlajstromunk azonban nemcsak tettekből áll, hanem megromlott szándékainkból is. A tizedik parancsolatként ismert törvény szavai leírják, hogy ne kívánjuk meg a másét, például felebarátunk feleségét vagy tulajdonát.3 A kívánság nem a kezeimmel elkövetett vétek, hanem a szívemben dédelgetett hozzáállás. De attól az még ugyanúgy bűn.

Ám ami a legrosszabb, hogy életünket áthatja az Isten elleni lázadás. Nem akarjuk, hogy bárki is – különösen Isten – beleszóljon az életünkbe.

Ha becsületesen megvizsgálnánk mindazt, amit a Biblia bűnnek nevez, ugyanúgy bánkódnánk, mint a zsidó Dávid Király háromezer évvel ezelőtt:

Ha a bűnöket számon tartod, Örökkévaló Uram, ki állhat meg előtted? 4

Jó, de ha már egyszer elkövettük mindezeket a bűnöket Isten ellen, nem fizethetnénk egyszerűen vissza neki? Nem, ezt nem tehetjük. Hogyan is fizethetnénk vissza, ha arra is képtelenek vagyunk, hogy felfogjuk elménkkel a bűneink súlyát, és az adósságunkat, amivel tartozunk Istennek? Sajnos, az egyetlen elégséges fizetség az életünk. Ezért mondta Ezékiel próféta, hogy:

Amelyik lélek vétkezik, annak meg kell halnia! 5

Valakinek meg kell halnia az általunk elkövetett bűnök miatt. Valakinek fizetnie kell igazságtalanságainkért. Ezek lehetünk mi magunk is, vagy valaki más.

A második kérdés

Így érkeztünk el a második aggasztó kérdésünkhöz: „Ha mindenki vétkes, akkor hogyan is fizethetne valaki más a mi bűneinkért? Nem kellene neki is a sajátjáért fizetnie?” Akkor nem, ha az illető teljesen ártatlan.

Ugyanaz a rész, ahol azt olvassuk: „sokak bűnét hordozta”, azt is elmondja, hogy nem „cselekedett hamisságot, és álnokság sem volt a szájában.” 6 Vagyis ez a személy teljesen ártatlan volt.

Ez a személy páratlan: az egész emberiség történelme során egyetlen ember sem élt, aki hozzá fogható lenne. Olyasvalaki, aki épp annyira szent és tiszta a bűntől, mint maga az Örökkévaló! Valaki, aki nem kevesebb, mint maga Isten, de emberi alakot öltött magára.

Harmadik kérdés

Ezzel elérkeztünk a következő nehéz kérdéshez. „Miért ajánlaná fel egy teljesen ártatlan személy az ő bűntelen életét fizetségül a mi gonoszságunkért?” Egész egyszerűen azért, mert szeret. A Biblia elmondja, hogy „Isten pedig a hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy a Messiás már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.” 7 Ugyanez a figyelemreméltó gondolat hangzik el a Biblia egy másik szakaszában is:

Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát [a Messiást] adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 8

A feltétel nélküli szeretet

Sok évvel ezelőtt beszélgettem valakivel – nevezzünk Lacinak∗∗ –, akit akkor engedtek ki a börtönből.

Miért halna meg épp értem a Messiás?” – kérdezte. Egy történettel válaszoltam.

„Képzeljük el, hogy elkövettem egy bűncselekményt, és következményeként olyan súlyos ítéletet kapnék, amit nem élnék túl. Amikor a bíró megkérdezné, van-e valamim, amit felhozhatok a mentségemre, csak annyit felelnék: »Bárcsak visszaforgathatnám az idő kerekét«.”
Laci biccentett.
Folytattam: „De tegyük fel, hogy a személy, aki ellen vétkeztem – ahelyett, hogy megbüntetne – felállna és felajánlaná, hogy átvállalja az én büntetésemet.”

„De miért tenné?” – kérdezte Laci meglepődve.

„Mert szeret engem, – feleltem – mert tudja, hogy őszintén megbántam, amit tettem. És azzal is tisztában van, hogy sosem élném túl a megérdemelt igazságszolgáltatást.”

„És mit akar tőled?” – kérdezte Laci.

„Azt, hogy elforduljak korábbi életvitelemtől. Hogy hallgassak rá és az ő tervét kövessem életemre nézve. Azt, hogy várakozással legyek felé, amíg vissza nem tér. Most mondd, el kellene fogadnom az ajánlatát?”

„Bolond lennél, ha elutasítanád őt.” – felelt Laci halkan.

Ki ez az ember?

A héber írások szerint egy egyedülálló „valaki” önként halálra adta életét és sokak bűnét hordozta, egész a halálig. Ki ez a valaki, aki életét adná fizetségül bűneinkért? Ki ez az ember?

Az Újszövetség elárulja a héber nevét: Jesua. Feltehetően, Jézusként jobban ismered. Ő a Messiás, aki meghalt az egész emberiség bűnéért, és feltámadt a halálból, hogy elfogadhassuk megbocsátását, és azt az életet élhessük, amit Ő szeretne, hogy éljünk.

Jézus azt mondta magáról, hogy azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért 9
Szerinted el kellene fogadnunk a fizetséget, amivel rendezte az adósságunkat, hogy aztán érte élhessünk?

Bolondok lennénk, ha elutasítanánk őt.

Ha szeretnél többet megtudni arról, hogy Jézus mit tett érted, és hogy hogyan fogadhatod el megbocsátását és az új életet, amit tartogat számodra, kattints a linkre alább, vagy vedd fel velünk, a Zsidók Jézusért csapatával a kapcsolatot. Szívesen segítünk neked.

Avi Snyder


1 Ézsaiás könyve, 53. rész, 12. vers (53:12)
2 Prédikátor könyve 7:20
3 Mózes 2. könyve (Semot) 20:17
4 Zsoltárok könyve 130:3
5 Ezékiel próféta könyve 18:4
6 Ézsaiás (Jesájá) próféta könyve 53:9
7 Rómaiakhoz írt levél 5:8
8 János evangéliuma 3:16
9 Máté evangéliuma 20:28

 magyarázat tőlem
∗∗ Nem a valódi neve