hanukai hősök és antihősök

Napjaink tendenciája a klasszikus antihősök kifehérítése: a sárkány, aki kis dalokat dúdolva lepkéket kerget és virágot szed, a jó boszorkány és a jó szándékú Júdás, aki épp csak rosszkor rossz helyen volt. Jelen cikkünk is egy antihőst állít reflektorfénybe, de korántsem azzal a céllal, hogy kiderítse: valójában ő a jó tündér.

A Hanuka antihőse, IV. Antiokhosz szír-görög uralkodó alakja és története nemcsak Hanukát ünneplő zsidó emberek számára szolgál tanulságul. Valami kiemeli őt a történelem többi kegyetlen uralkodója és hadvezére közül. A Biblia figyelmeztető ujja mutat rá még jóval (350 évvel) a színre lépése előtt, majd miután bámulatos precizitással leírja a jellemét és a tevékenységét, a történelem végső antihőse[1] előképeként állítja a figyelmes olvasó elé.

A fogság prófétája, Dániel több esetben kap kijelentést vele kapcsolatban (7, 8, 9, 11), ezek némelyike inkább a hanukai antihősre koncentrál, némelyike pedig annak végidős beteljesedésére. Ebben a cikkben a Dániel 8. fejezetét vesszük górcső alá.

1. Eredete

IV. Antiokhosz az egymásnak feszülő világbirodalmak arénájában emelkedik fel.

Dániel látomásának elején két szimbolikus állat csap össze: egy szőrös kecskebak, homloka közepén egy szarvval, amely vadul nekiront egy kosnak, és a földre dönti. Majd a szarva kitörik, és helyén négy szarv nő ki. A látomás magyarázatát is megkapjuk a 20-22 versekben:

A kos, melyet láttál, a két szarvú: Média és Perzsia királyai.[2] A szőrös bak pedig Jáván[3] királya; s a nagy szarv, mely szemei között van, az az első király. S az, hogy letörött és négy támadt helyébe: négy királyság fog támadni a nemzetekből, de nem az ő erejéből. (Dániel 8:20-22)

Az első királyt az ókori történelem ismeretében könnyen beazonosíthatjuk: ő Alexandriai Nagy Sándor, ki rövid pályafutása alatt hihetetlen gyorsasággal igázta le a Közel- és Távol-Kelet népeit. Váratlan halálát a szarv kitörése jelzi. A helyére növő négy szarv pedig megfelel a négy hadvezérnek, akik felosztották egymás közt a birodalmat.

2. Színre lép az antihős

S az egyikből közülük származott egy kicsi szarv, de szerfölött naggyá lett, dél felé és kelet felé és a díszes ország felé. (Dániel 8:9)

IV. Antiokhosz a szeleukidák leszármazottja. Az ő területük Szíria volt. Izrael fölött folytonos huzakodás volt a déli királyok (Egyiptom) és az északi királyok (Szíria) között. Antiokhosz apjának, III. Antiokhosznak sikerült megszereznie az uralmat Izrael fölött. Halála után fia, antihősünk megölette a bátyját, a jogos trónörököst: Szeleukusz Filopatort, és túszul ejtette a következő jogos trónörököst, Filopator fiát.

3. Tetteiben megmutatkozó jelleme

A kicsi szarv magyarázatát a 23-25. versben találjuk:

Királyságuk végén pedig, amint megtelik a bűnösök bűne, támadni fog egy király, kemény arcú és fondorlatokhoz értő; …És esze által szerencsés lesz a kezével végzett cselfogásban…

Dániel 11:21-ben további részleteket tudunk meg erről a királyról:

És támad helyére egy megvetni való, kire nem adták rá a királyság fönségét; s jön gondtalanság közben és magához ragadja a királyságot hízelkedéssel

A ’kemény arcú’ kifejezés már előre jelzi ennek a személynek a kíméletlen és gátlástalan kegyetlenségét. A másik fő jellemzője a megtévesztés. Erőszakos úton távolítja el hatalmi riválisait, és hízelgéssel, illetve megvesztegetéssel szerez szövetségeseket. Az istenfélő III. Óniás főpapot eltávolítja népünk éléről, és az ő emberét, Jasont teszi helyére, aki megvásárolta tőle ezt a hivatalt. Ez nem gátolja meg abban, hogy i. e. 171-ben őt is lecserélje Meneláoszra, aki még többet fizet neki. Hatalomra törésének eszközeit a történelem legtöbb trónbitorlójának és diktátorának arzenáljából veszi. Ravaszság, hízelgés, megvesztegetés, gyilkosság, katonai erőszak.

4. Sikerének forrása

Mégis van valami, ami kiemeli őt ezek sorából:

… és elhatalmasodik ereje, de nem önerejéből (בְכֹח֔וֹ), és csodálatosan fog pusztítani és szerencsés lesz és cselekedni fog s el fog pusztítani hatalmasokat és a szentek népét. (8:24)

Az a siker, az a katonai és hatalmi fölény, amely szinte megfékezhetetlenné teszi, nem a saját erejéből lesz! A pusztítás leírására használt ’csodálatos’ szó gyöke a héber פָלָא (pala) szó, mely a Bibliában általában az Isten csodáihoz kapcsolódik (pl. S’mot /2 Mózes 3:20 és Jób 5:9). Tágabb értelemben az emberi képességeket meghaladó teljesítményt írja le.

Vajon honnan származott ennek a gátlástalanul gonosz embernek az ereje és a sikere? Természetfölötti teljesítményhez két forrásból lehet meríteni: az Ö_valóéból vagy annak a bukott angyalnak az erejéből, aki épp azért bukott el, mert saját magát Ist_n fölé akarta emelni. Az ő ’felkentjeit’ is erről lehet felismerni: magukat teszik istenné. IV. Antiokhosz az önmagának adományozott Epifanész titulussal írta be magát a történelembe. Ezt a nevet verette a pénzérméire. Egész pontosan:

BASILEOS~ANTICHOU~THEOU~EPIPHANOUS~NIKEPHOROU (Király Antiokhosz, Ist_n testben, győzelem hordozója)

5. Harc a végső Rivális ellen

Aki magát tekinti a testben megjelent Ist_nnek, annak érthető módon riválisa El Saddai, a Mindenható, Adonái, a zsidók Ist_ne. Kivéve, ha valóban Ő jelent meg testben. Antiokhosz tűzzel-vassal tiltotta a Tóra olvasását és a körülmetélkedést. A feljegyzések szerint körülbelül 100 000 zsidó hívőt mészároltatott le hitének gyakorlása miatt. Ezt is megjelenti előre a prófécia:

És naggyá lett az ég seregéig és ledöntött a földre a seregből s a csillagokból némelyeket és letaposta azokat. (Dániel 8:10)

Végül, i. e. 167[4] kiszlev 15-én arra vetemedett, hogy megszüntesse a mindennapi áldozatot a jeruzsálemi Szentélyben, az oltáron egy tisztátalan állatot (disznót) áldozzon fel, és egy bálványszobrot állítson fel a Szentek Szentjében, amely az ő képét viselte. (1 Mak 1:54)

És egészen a sereg vezéréig emelkedett föl, és attól elvétetett az állandó áldozat, s ledöntetett szentéIyének helye, és egy sereg odaadatik az állandó áldozat miatt a bűnért – és ledöntötte, a földre az igazságot és amit cselekedett, abban szerencsés volt. (Dániel 8:11, 12)

A Makkabeusok könyve erről mint megtörtént eseményről így számol be:

Jeruzsálem lakatlan volt, mint a puszta. Fiai közül nem járt senki se ki, se be. Szentélyét eltiporták. A várat idegenek lakták, pogányoknak szolgált lakóhelyül. Jákobból eltűnt az öröm, nem hallatszott furulya és hárfa. (1 Mak 3:45)

Bár magát a falakat nem rontotta le, a templomból minden arany edényt és díszítést elhurcolt, elvitette az illatáldozati oltárt és a menórát is. (1 Mak 1:21-23)

A 350 évvel korábban elhangzott prófécia olyannyira pontosan teljesedett be, hogy egyes Biblia-tudósok megkérdőjelezték a szöveg életkorát. Amennyiben Dániel nem egy, az idő dimenzióján kívüli személytől, az Ö_valótól kapta a kijelentést, akkor valóban csak ez lehet rá a magyarázat.

6. Bukása

A Szentély meggyaláztatásának időtartamát is kijelenti a Dániellel beszélő angyal:

Meddigre szól a látomás az állandó áldozatról és az iszonyatos bűnről, mióta taposásra adott szentélyt is, sereget is? És szólt hozzám: Kétezer háromszáz estig és reggelig s igazához jut a szentély. (Dániel 8:13, 14)

Az este és reggel a Templomban rendszeresen bemutatott esti és reggeli áldozatra utal. Eszerint 1150 napig, egy kevéssel több mint 3 évig[5] szűnik meg a mindennapi áldozat a Templom megszentségtelenített állapota miatt. És valóban. A helyreállítás dátuma i. e. 164. kiszlev 25. (1 Mak 4:52, 53)

Az ádáz tekintetű király, aki látszólag akadálytalanul halad az Isten választott népének megsemmisítésében, csak 7 évet kap[6] erre, majd megbetegszik és meghal.[7]

Pontosan úgy, ahogy ezt Dánielnek kijelenti az Örökkévaló:

És esze által szerencsés lesz a kezével végzett cselfogásban és szívében fennhéjázik és gondtalanság közt sokakat elpusztít és a vezérek vezére ellen támad, de kéz nélkül fog megtörni.[8] (Dániel 8:25)

7. Epifánia vagy epimánia?

Antiokhosz Epifanészt a zsidó emberek maguk közt Epimanésznak (Őrült) nevezték. Aki magát testben megjelent Ist_nnek nevezi, az csakugyan őrült. Kivéve, ha Ist_n úgy dönt, hogy testben megjelenik. Az valódi epifánia.

8. Egy újabb Epifanész?

A Biblia egyetlen helyen jegyzi fel a Hanuka ünneplését, mégpedig az Újszövetségben:

Elérkezett Jeruzsálemben a templomszentelés ünnepe. Tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. (János 10:22, 23)

Jézus minden zarándokünnepre felment Jeruzsálembe, hogy betöltse a Törvényt. (Dvárim/5 Mózes 16:16). De ezt a nem kötelező ünnepet is nyilvánvalóan megünnepelte, mint népének többi tagja.

A júdabéli vallásos vezetők a sok megfigyelés és adatgyűjtés után most nyíltan nekiszegzik a kérdést, hogy Ő-e a Messiás. Jesua válaszából kiderül, hogy erről már sokszor megbizonyosodhattak, mégsem hisznek, mert nem az ő juhai közül valók. Vegyük észre, hogy ezzel Magát burkoltan[9] Izrael Pásztorának nevezi. A Tanakhban az Ö_való Önmagát nevezi a Jó Pásztornak[10]. Jesua nem marad meg a burkolt kijelentéseknél. Az Ö_valót újra és újra az Atyjának nevezi, akinek a nevében (azaz teljes felhatalmazásával) cselekszi a csodáit[11]. Tanítványait Maga az Atya adta Neki, és azt állítja, hogy van hatalma örök életet adni ezeknek a ’juhoknak’.[12] Életet adni (nem is beszélve az örök életről) egyetlen személy képes: a Teremtő, Mindenható Ist_n.

9. A mondat, melyet Izraelnek meg kell hallania

Ha bárkiben még ezek után is maradna kétség afelől, hogy mit gondol Jézus Magáról, ez a kijelentés kiegyenesít minden kérdőjelet:

Én és az Atya egy vagyunk. (János 10:30)[13]

Ezt mondani épp a hanuka ünnepén, amikor annak örvendezünk, hogy egy önjelölt epifanésztól megszabadulhattunk, nagy bátorságra vall, és még inkább kihívást intéz kortársai felé: Döntsétek el magatok: Epifanész vagy Epimanész, aki veletek beszél? És hogy kortársai valóban felfogták a kimondott állítás súlyát, világosan tudható, hiszen köveket ragadtak, hogy megkövezzék istenkáromlásért. Amit a Törvény szerint valóban meg kell cselekedni a hamis prófétával. (Amennyiben szabályos, törvényes tárgyalás formájában sikerül bebizonyítani róla, hogy az.)

10. Semlegesség kizárva

Jézus kellemetlen helyzetbe hozta kora vallási vezetőit, de minket is itt a 21. században: Nem hagy helyet a szürke zónának. Ő vagy a testben megjelent Ist_n, az a Fiú, akiről Jesájá így prófétált: „így fogják nevezni: … Erős Isten, Örökkévaló Atya …[14]” vagy pedig veszélyes, hamis próféta, akit helyes dolog megkövezni.[15] De semmiképpen sem pusztán egy jó ember, tiszteletre méltó rabbi vagy próféta. Vajon a két hős összevetése segít-e annak eldöntésében, hogy ki kivel van?

11. Mérjük össze őket!

Antiokhosz pogány királyként nem ismerte és nem is akarta ismerni a Tanakh könyveit.

Jesua a Júda törzséből és Dávid házából származó zsidó volt, aki már gyermekkorában elkápráztatta az írástudókat bölcsességével és az Írások ismeretével.

Antiokhosz tűzzel-vassal igyekezett kiirtani az isteni kijelentést és annak követőit.

Jesua az Ige még mélyebb ismeretére és követésére buzdította a népét – nem eltörölni, hanem betölteni jött a Törvényt.

Antiokhosz elorozta a jog szerint nem neki járó hatalmat. Ehhez a ravaszság, hízelgés, megvesztegetés és az erőszak nemtelen eszközeit használta.

Jesua lemondott minden hatalmáról[16], amikor emberi testben megszületett közénk, és csak az Atya által ráruházott hatalommal cselekedett. Minden beszéde egyenes és igaz beszéd volt. Ezért is nem volt népszerű bizonyos körökben.[17] Más körökben (ld. zelóták) pedig azért nem volt népszerű, mert nem volt hajlandó fegyvert ragadni, és kizavarni a római elnyomókat Izrael földjéről.

Antiokhosz csodálatosképpen pusztított, Jesua csodálatosképpen életet adott, egészséget adott, bőséget adott, reményt adott, hitet adott, bűnbocsánatot adott.

Antiokhosz kéz érintése nélkül halt meg. Jézus kéz érintése nélkül támadt fel a halálból.

Antiokhosz hatalma nem önmagától volt. Jesuáé sem.

12. Dönteni kell

Elérkeztünk tehát a személyes kihíváshoz: Kitől származott Antiokhosz hatalma? És kitől származott Jézusé?

Hanuka ünnepén köveket ragadsz vagy leborulsz előtte?


[1] Az Antikrisztus személyének bemutatása túllépné írásunk kereteit, de az előkép tanulmányozása fontos tanulságul szolgál az utolsó antihős felismeréséhez

[2]  „Ammianus Marcellinus, 4. századi történetíró állítása szerint Perzsia uralkodója kosfejet viselt a fején, amikor a seregének az élére állt” (Wood), a kos Perzsia címerállata volt – id. David Guzik: Dániel 8 Antiokhosz és az Antikrisztus https://enduringword.com/bible-commentary/daniel-8/

[3] Jáván – Görögország; „Newton helyesen jegyzi meg, hogy már Dániel előtt 200 évvel a görögöket kecskenépnek hívták” (Clarke) – id. David Guzik fenti cikkéből

[4] a Makkabeusok könyvében használt dátum 145 a szeleukida naptár szerint ld. Rick Lanser: Dániel 8:14 újbóli megvizsgálása https://biblearchaeology.org/abr-projects/the-daniel-9-24-27-project-2/4688-a-closer-look-daniel-8-14-re-examined

[5] A két dátum (i. e. 167 kiszlev 15 és i. e. 164 kiszlev 25) közti idő valamivel kevesebbre jön ki (a metonikus ciklus szerint váltakozott az évek hossza 354 és 384 között, így maximum 1132 nap volt a két dátum között az 1150 helyett), mint az előrejelzés mutatja. Az 1 Makkabeus 1:34-54 szerint a Templom megszentségtelenítése valamivel előbb történt, mint a pogány oltár felállítása i. e. 167 kiszlev 15-én. Ennek következtében, a mindennapi áldozat is valamivel előbb szűnt meg, hiszen pogányokkal a szent hely területén lehetetlenné vált az áldozatok bemutatása. forrás: Rick Lanser: Dániel 8:14 újbóli megvizsgálása https://biblearchaeology.org/abr-projects/the-daniel-9-24-27-project-2/4688-a-closer-look-daniel-8-14-re-examined

[6] i. e. 170-ben támadta meg először Jeruzsálemet és 164-ben halt meg

[7] utolsó napjaiban dühöngő őrjöngés sújtotta https://hu.wikipedia.org/wiki/IV._Antiokhosz_szeleukida_uralkod%C3%B3

[8] 1 Makkabeus 6:8-16 szerint i. e. 162-ben

[9] egy kicsit korábban pedig nyíltan (ld. János 10:11)

[10] ld. Ezékiel 34:11-23

[11] vakon született meggyógyítása, néma démon kiűzése, leprások megtisztítása stb.

[12] 25 Jézus így válaszolt nekik: Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végzett cselekedeteim tanúskodnak mellettem, 26 de ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. 27 Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. 28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. 29 Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az Atya kezéből. (János 10:25-29)

[13] A kijelentés görögül van lejegyezve. Az itt szereplő ’ἐν’ (hen-semleges nemű) szó jelentése: ’egy’. A Szeptuaginta ugyanezzel a görög szóval fordítja a S’ma hitvallásban (Dvárim/5 Mózes 6:4) szereplő ’egy’ (héber echad) szót: εἷς  (haisz-hímnemű)

[14] Jesájá/Ézsaiás 9:5

[15] Posztmodern korunkban persze, elfogadhatatlannak tűnik egy ilyen bibliai parancs, hogy valakit csak azért, mert magát Ist_nnek képzeli, meg kelljen kövezni. Az egyszerűség kedvéért most csak fogadjuk el, hogy a kor zsidósága számára ez volt a Tóra által megszabott jogrend.

[16] Filippiekhez írt levél 2:5-8

[17] János 8:45-46

Kiemelt kép forrása:


Kiemelt kép forrása:https://watchjerusalem.co.il/191-who-was-antiochus-epiphanes