Hitvallásunk

^

Hisszük, hogy Isten ihlette az Ószövetségi és az Újszövetségi Szentírást; annak eredeti kézirata szó szerint és teljes mértékben tévedhetetlen, és a legfelsőbb és végső tekintély a hittel és élettel kapcsolatos minden kérdésben.

^

Elismerjük a hagyományos zsidó irodalom értékét, de csak ahol az Isten Igéje azt alátámasztja, vagy azzal összeegyeztethető. Az életre és hitre nézve nem tekintjük semmilyen módon kötelezőnek.

^

Hiszünk egy szuverén Istenben, aki az Atya, a Fiú és a Szentlélek három személyében létezik, aki tökéletesen szent, végtelenül bölcs, akinek hatalma határtalan, és szeretete minden mértéket meghalad; hisszük, hogy Isten az egész teremtett világ forrása, és hogy minden létező közvetlenül az Ő hatalmának gyakorlása által jött létre.

^

Hisszük, hogy az Atya Isten az örök üdvösség szerzője, aki szerette a világot, és a Fiát adta érte váltságdíjként.

^

Hisszük, hogy a Messiás Jézus öröktől fogva létezik, és egyenlő az Atya Istennel, és szűztől való születése által emberi természetet öltött magára, úgyhogy isteni és emberi természettel egyaránt rendelkezik.

^

Hisszük, hogy Ő bűntelen életet élt a Törvény iránti tökéletes engedelmességben; hisszük, hogy halála engesztelést szerzett a világ bűnéért, hogy eltemették, test szerint feltámadt, felment a mennybe, ahol most főpapként közbenjár értünk, és személyesen vissza fog térni hatalommal és dicsőségben.

^

Hisszük, hogy a Szentlélek öröktől fogva létezik, és egyenlő az Atyával és a Fiúval; hisszük, hogy minden létező teremtésében tevékenyen részt vett, és továbbra is tevékeny a gondviselésben; hisszük, hogy meggyőzi a világot a bűn, az igazság és az ítélet tekintetében, és hogy minden hívőt újjászül, megszentel, betölt, benne lakik, elpecsétel, megvilágít, vezet, és minden hívőnek adja ajándékait.

^

Hisszük, hogy Isten az embert saját képmására teremtette; hisszük, hogy első szüleink az Éden kertjében engedetlenségük miatt elveszítették ártatlanságukat, és úgy maguk, mint leszármazottaik Istentől elszakadva testi és szellemi halált szenvednek; hisszük továbbá, hogy Jézus a Messiás kivételével valamennyi ember természetében hordozza és cselekszi is a bűnt.

^

Hisszük, hogy Jézus, a Messiás meghalt a bűneinkért, a Szentírás szerint, helyettes áldozatként; úgyhogy mindenki, aki hisz Őbenne, megigazult, de nem az ember által végrehajtott igaz cselekedetek révén, hanem az Ő tökéletesen igaz volta és engesztelő vére által; és hisszük, hogy nem adatott más név az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk.

^

Hisszük, hogy Izrael szövetségi népként létezik, melyen keresztül Isten folytatja céljainak megvalósítását, és hogy az Egyház, az Újszövetség szerint, választott nép, mely olyan zsidókból és nem-zsidókból áll, akik elismerik Jézust Messiásnak és Megváltónak.

^

Hisszük, hogy Jézus, a Messiás, személyesen vissza fog jönni, hogy beteljesítse az Ő Országára vonatkozó, megprófétált célokat.

^

Hisszük, hogy az igazak és a gonoszok test szerint fel fognak támadni, a megmentettek örök boldogságban és az elveszettek örök szenvedésben fognak részesülni.