G

A zsidók királyának hívták

Kik hívták Jesuát a zsidók királyának? Úgy tűnik, csupa nem autentikus személy: Pilátus, Júdea római helytartója, az ő katonái, akik megkorbácsolták és kigúnyolták Jézust, illetve a napkeleti bölcsek, akik Heródeshez azzal kopogtattak be, hogy megkérdezzék: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” 1

Az, hogy a zsidók közül Messiás fog támadni, akinek az uralma az egész világra kiterjed, a Babiloni Birodalom népei között is ismert tény lehetett – egyrészt a babiloni fogság alatt (és után is) létesült zsinagógák bibliai tanítása, másrészt Dániel (a fogságban szolgáló próféta) munkássága révén.2 Kik tagadták Jesua királyi mivoltát? Az Írások tanúságtétele szerint, népünk vallási vezetői.

Íme a királyod jön hozzád, igazságos és győztes ő; szegény és szamáron nyargal.

Pilátus így szólt a zsidókhoz: „Íme, a ti királyotok!” Azok pedig felkiáltottak: „Vidd el, vidd el, feszítsd meg!” Pilátus ezt mondta nekik: „A ti királyotokat feszítsem meg?” A főpapok így válaszoltak: „Nem királyunk van, hanem császárunk!” Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. 3

Miért volt ilyen jelentősége annak, hogy vajon Jesua népünk királya-e vagy sem? Konjahu volt az utolsó király Dávid trónján, róla és ivadékairól pedig súlyos szavakat szólt Jeremiás (Jirmejahu) próféta által az Úr: „…Egyetlen ivadékának sem sikerül Dávid trónjára ülnie, vagy valaha is uralkodnia Júdában.” 4

Az utána következő uralkodók már vagy nem voltak királyok (Zorobábel) vagy nem voltak Dávid házából származó, törvényes királyok (Hasmóneusok, Heródes). Az Örökkévaló azonban ígért Dávidnak egy utódot, aki örökké fog a Dávid trónján ülni, s az ígéretet Jeremiás által is megerősítette rögtön a következő fejezetben:

Eljön majd az idő – így szól az ÚR –, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda, Izráel is biztonságban él, és így fogják nevezni: Az ÚR (az Örökkévaló) a mi igazságunk! 5

Ez a megígért Király a Messiás. Vajon Jézus fellépett-e azzal az igénnyel, hogy ő népünk királya legyen? Nos, Pilátus kérdésére igenlő feleletet adott.6 A Pészachot megelőzően pedig, amikor szamárháton dicsőségesen bevonult Jeruzsálembe, szavak nélkül is kifejezte, kinek tekinti önmagát.7 A zakariási prófécia ugyanis egy szamárháton érkező Messiás Királyról szól:

Vigadj nagyon, Ción leánya, riadozzál, Jeruzsálem leánya! Íme a királyod jön hozzád, igazságos és győztes ő; szegény és szamáron nyargal, vemhén, nőstény szamárnak a fián. 8

Zsidó népünk közül sokan ma is úgy gondolják, hogy Jesua nem lehet a népünk királya, hiszen, mint mondják: nem hozott békét a földre, és nem építette fel a Templomot.

Dániel a Messiás halálának idejéről szóló próféciájában abban is eligazít bennünket, hogy a Messiás megölése után mi fog következni.

A felkentet 62 hét múlva meg fogják ölni, és nem marad semmije és senkije. A várost és a szent helyet elpusztítja egy következő fejedelem hadserege: úgy lesz vége, mintha árvíz söpörné el. Folytonosan tart majd a háború egészen az időszak végéig. Ez a pusztulás véglegesen el van határozva. 9 (kiemelés tőlem – a szerk.)

Mivel a prófécia szerint a ‘szent hely’ (Templom) állni fog Jeruzsálemben,* ezért fontos észrevennünk azt, hogy a Messiás első eljövetelekor nincs szükség a Templom felépítésére. Ellenkezőleg, a Messiás halála után fogják azt lerombolni. Ez meg is történt a rómaiak által, Titus vezetésével, i.sz. 70-ben. Majd pedig folytonosan fog tartani a háború egészen az időszak végéig. Ez valóban így van egészen napjainkig.

A Messiás Király első érkezésekor alázatosan, szamárháton érkezett az övéihez, akik nem fogadták be. De épp az elutasítás révén vitte végbe, hogy halála és feltámadása által békét hozzon a szívekbe:

Isten ugyanis a Messiásban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket… 10

Második eljövetelekor dicsőséges királyként és ítélőbíróként fog érkezni. Dániel, aki látta a Messiást meghalni és a Szenthelyet elpusztulni, látja a Messiást ráülni a Dávid trónjára is:

Láttam az éjszakai látomásban: Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt; az öregkorú felé tartott, és odavezették hozzá. Hatalom, dicsőség és királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje. Hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, és királyi uralma nem semmisül meg. 11

Ha megbizonyosodsz arról, hogy Jesua valóban a megígért Messiás, kész vagy Őt elfogadni királyodnak életed felett?

Tar Kata


Kapcsolódó cikkek:

Dávid király utódja, mégis istállóban született

Izraelben született 2000 évvel ezelőtt


1 Máté 2:2
2  Dániel 2:31-45, 7, 9:26
3 János 19:14-16
4 Jeremiás (Jirmejahu) 22:24-30
5 Jeremiás 23:5-6
6 Máté 27:11
7 Lukács 19:35-38
8 Zakariás (Zechariah) 9:9, IMIT fordítás
9 Dániel 9:26, Egyszerű fordítás
10 2Korinthus 5:19a
11 Dániel 7:13-14


* éppen a megelőző igeversek fejtik ki a Templom felépítését

M

Ő mondta: Ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem

Bővebben
C

Isten Fiának hívják

Bővebben
D

Meghalt a bűneinkért

Bővebben
J

Ma is él és hamarosan visszatér

Bővebben

Ha szeretnéd elfogadni Jézust Megváltódnak, ez a kis hanganyag segíteni fog:  

Vagy kattints ide, ha nem tudod meghallgatni.