Négy zsidó nézet a feltámadásról, a megújulásról, és az újjászületésről

Inherit | Stephanie Hamman és Ketzia Barron | 2022. január 21.

A régóta várt új esztendő végre beköszöntött!  Az új év reményt kelt, hogy egyre közeledünk a gyógyulás, a béke s a megújulás évadába. E gondolat megpendít valamit a lelkünkben, ami mélyen gyökeredzik a judaizmusban: a feltámadás és újjászületés ősi reményét. Erről ugyan nem sűrűn esik szó, mégis komolyan befolyásolhatja mindennapi életünket. Négy zsidó szemléletmód következik tehát, melyek inspirálhatják saját szemléletünket is e témával kapcsolatban.

 

1. Dániel próféta és Maimonidész rabbi:
Ahogy a Tóra tekint a feltámadásra

 

Sokan nincsenek tudatában annak, hogy a judaizmus hitvilágának egyik alapvető és központi pillére a t’chijat hameitim-mel (halottak feltámadásával) kapcsolatos várakozás.1 A judaizmus korai pártoskodó időszakában, a farizeusok hittek a feltámadásban, míg a szaducceusok nem.2 A babiloni fogságot követően a judaizmus domináns ágát a farizeusok alkották – így a feltámadásba vetett hit az ortodox zsidó teológia szerves része lett.

 

„Teljes hittel hiszek abban, hogy eljön a halottak feltámadása”

 

A feltámadásba vetett hit azonban nem a farizeusoktól származott. Dániel próféta megjövendöli a feltámadást, mely a jövőben fog végbemenni. „Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd: némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra” (Dániel 12:2). Az olyan tradicionális zsidó imák, mint az Ámidá, már régóta hangot adnak e várakozásnak: „Segítő, megmentő és oltalmazó Uralkodó! Áldott vagy Te, Örökkévaló, Ábrahám védelmezője. Örök a hatalmad, Urunk, Te kelted életre a holtakat, nagy megmentő!”3 [kiemelés a cikk írójától]. Maimonidész 13 hittételében utolsóként megemlíti a halottak feltámadását: „Teljes hittel hiszek abban, hogy eljön a halottak feltámadása, mikor azt jónak látja a Teremtő, áldott a Neve, magasztos legyen az emlékezete örökre és örökkön-örökké.”4 A feltámadás reménysége mélyen gyökeredzik a judaizmusban – a kezdetektől a mai napig.

 

2. Maurice Lamm rabbi: Az újjászületés olyan csoda, melyben érdemes hinni

 

A halál utáni élet sokak számára megfoghatatlan és valószerűtlen, ám Maurice Lamm rabbi arra buzdít minket, hogy Isten nagyságára, s ne a mi földi tapasztalatainkból eredő szellemi korlátainkra koncentráljunk.

A testben való feltámadásba vetett hit első pillantásra a ma élő ember számára felfoghatatlan. Viszont isteni szemszögből megközelítve: az újjászületés miért hihetetlenebb, mint maga a születés? …Talán mert az élet alkotásában tevékenyen részt vehetünk – míg az élet újrateremtésében nem vehetünk részt Istennel együtt. Hiszen, miközben lassan megismerjük az élet eredetét, sőt, afelé tartunk, hogy kutatóink laboratóriumi körülmények között életet hozzanak létre; tudományos megközelítéssel élve, az újrateremtés szembemegy a biológia tudományával. De ki teremtette meg a kutató biológusokat? Képtelenség lenne egy mindenható Mennyei Biológus létezése, aki minden embert megteremtett? A feltámadás biztosan nem haladja meg egy mindenható Isten képességeit.5

Ha figyelembe vesszük a zsidó életet meghatározó történelmi csodákat: a feltámadás eszméje valójában természetes része ezeknek, elfogadása nem is igényel több hitet. A csodák zsidó örökségünk szerves részét képezik; minden megtartott ünnepi időszakunk azt az Istent ünnepli, aki csodákat tett és tesz értünk. Izrael első miniszterelnökeként David Ben-Gurion azt mondta, hogy „az a zsidó, aki nem hisz a csodákban, nem realista.”6 Miért is lenne a feltámadás az a kő, amelyet Isten nem képes felemelni?

3. Daniel Boyarin professzor: A feltámadás kezdetben zsidó eszme volt

A századfordulón egy olyan kőtáblát fedeztek fel, amelyre – annak tanúsága szerint – a szöveget Gábriel angyal diktálta. A kőtábla az időszámításunk előtti első század vége felé keletkezett, s az olvasható rajta, hogy halálát követően három nappal a zsidó Messiás fel fog támadni a halottak közül. Ezzel kapcsolatban Ethan Bronner a New York Times-tól a következőket írja: „Ha valóban létezik egy ilyen, messiással kapcsolatos szöveg, az hozzá fog járulni a Jézusról alkotott népszerű és tudományos nézetek progresszív újraértékeléséhez, hiszen arra utal, hogy Jézus halálának és feltámadásának az eszméje nem idegen és újszerű, hanem része az elismert, korabeli, zsidó vallási hagyománynak.7

„A feltámadás nem volt idegen eszme a zsidó nép körében”

 

A kőtábla (saját elméletének alátámasztása érdekében) a zsidó próféták írásaira támaszkodik. Ebből láthatjuk, hogy már a keresztyénség létrejötte előtt létezett a feltámadás eszméje, s nem volt idegen vagy ismeretlen a zsidó nép között. Daniel Boyarin, aki a talmudi kultúra professzora a Kaliforniai Egyetemen (Berkeley-ben), méltatta a felfedezés jelentőségét: „Egyes keresztények sokkolónak fogják találni azt gondolva, hogy ezáltal a teológiájuk veszít egyediségéből, míg másokat vigasztalni fog az a tudat, hogy a feltámadás a judaizmus tradicionális része.”8

4. Damian Eisner rabbi: Miért tölt el minket a feltámadás reménnyel?

 

Jesua (Jézus) egy fiatal rabbi volt Názáret városából, aki azt állította, hogy Ő a Messiás. Három évet szentelt a Tóra tanításának, a betegek gyógyításának, a halottak feltámasztásának, s annak, hogy népét bűnbánatra vezesse. Végül a nagytanács elítélte eretnekség vádjával, majd kivégezték a rómaiak. Ám a soron következő Sabbat utáni hajnalon a sírját üresen találták, majd több mint ötszáz ember találkozott is a feltámadt Jesuával (1 Korintusi 15:6). Ez az esemény számtalan ember hitét táplálta több mint kétezer éven át. Damian Eisner messiási zsidó rabbi Maconból, Georgia államból azt állítja, hogy míg hitünk alapvető része Jesua engesztelő halála; éppen a lényegről feledkezünk meg, ha nem vesszük észre, hogy feltámadása még ennél is fontosabb mozzanat.

A Messiás feltámasztása révén Isten megerősítette egy hihetetlenül sokrétű és megosztott jeruzsálemi zsidó közösség számára, hogy Isten országa valóban köztük volt. Valódi, látható, kézzel fogható, testben történő feltámadásban lesz részünk a halálunk után, éppen úgy, ahogy a próféták megírták. Jesua feltámadása ennek egyértelmű isteni jele volt. Az Ő feltámadása volt az az esemény, amely az általa hirdetett királyságot ténylegesen bevezette.9

Jesua azt tanította, hogy a királyság, azaz a dávidi monarchia megígért visszaállítása közel van. Amikor a halottak közül feltámadt, egyértelművé vált, hogy a mienk lehet egy örökös zsidó reménység: a messiási korszak eljövetele, s a benne levő új életünk bizonyossága.

Bármi is legyen a nézetünk a feltámadással kapcsolatban, a feltámadás mindenképpen erőteljes zsidó eszme. Az életünk megújulása utáni vágy a bensőnkből fakad. Van amikor életcélunk „újjászületését” tapasztaljuk meg, vagy egy sérült kapcsolat helyreállítását, netalántán egészségünk pozitív változásában érezzük a feltámadás erejét – fizikailag és lelkileg egyaránt.

 

„Milyen is az, amikor Isten megújít minket?”

 

Ha magunk számára felfedezzük ezt az ősi zsidó reménységet – már itt és most is inspirálhat és gyökeresen átalakíthat valóságának ereje. Ha a feltámadás tény, akkor mivel foglalkozzunk az örökkévalóságnak ezen az oldalán? A feltámadás hogyan formálja a Messiásról alkotott nézetünket? Milyen is az, amikor Isten megújít minket? A feltámadás eszméje reményt adhat számunkra: mind személyes megújulásunk tekintetében itt és most, mind a megígért eljövendő helyreállítással kapcsolatban.

Források, jegyzetek

A fenti cikkünk eredetileg az Inherit magazinban megjelent meg angol nyelven, ami az alábbiakban olvasható:

https://jewsforjesus.org/publications/inherit/4-jewish-views-on-resurrection-renewal-and-rebirth

Az eredeti cikk fordítása megjelent magyarul 2023. augusztus 17-én.

1 „Jewish Resurrection of the Dead”, My Jewish Learning, accessed December 27, 2021,
https://www.myjewishlearning.com/article/jewish-resurrection-of-the-dead/.

2 Alan F. Segal, Rebecca’s Children: Judaism and Christianity in the Roman World (Cambridge: Harvard University Press, 1986), 53.

3 Sámuel imája, Zsidó imakönyv, Új magyar fordítás 58. o.;
kiadó: Chábád Lubavics Zsidó Nevelési és Oktatási Egyesület,
The Jewish Heritage Center of Hungary; Budapest, Wesselényi utca 4. 1/1 1075

4 https://zsido.com/fejezetek/zsido-imakonyv-maimonidesz-tizenharom-hitelvenek-kivonata/ .

5 Maurice Lamm, „Jewish Resurrection of the Dead”, Chabad, accessed December 27, 2021,
https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/281644/jewish/Jewish-Resurrection-of-the-Dead.htm.

6 „19 Great Jewish Sayings”, Aish, accessed January 5, 2022,
https://www.aish.com/sp/pg/19-Great-Jewish-Sayings.html.

7 Ethan Bronner, „Ancient Tablet Ignites Debate on Messiah and Resurrection”, The New York Times, July 6, 2008,
https://www.nytimes.com/2008/07/06/world/middleeast/06stone.html.

8 Lásd ugyanitt.

9 Rabbi Damian Eisner, interview by Stephanie Hamman, December 30, 2021.

Szívesen olvasnál még
ehhez hasonló cikkeket?

Iratkozz fel hírlevelünkre!