Isten fiának hívják

Isten fiának hívják

Isten Fiának hívják

Több vallás tanítja, hogy Istennek nincs fia. Vajon ez kizárólag keresztény tan lenne, hogy Istennek van fia, s mi több: ez a fiú nem más, mint Jézus, a Messiás (görög-latin szóval: Krisztus, magyarul: a Felkent)? Beszél-e a héber Szentírás (Tanakh) az Isten fiáról? Igen, ha figyelmesen olvassuk, rábukkanunk ezekre az utaláskra:

Ki szállt fel az égbe és szállt alá; ki gyűjtött szelet a markába; ki kötött vizet ruhájába; ki állapította meg a föld végeit mind? Mi a neve, és mi fiának neve, hogyha tudod? 1

Ha az első kérdésre adott válaszunk az, hogy a kérdéses személy a Mindenható Isten, akkor a második kérdés az Ő Fiára vonatkozik, akinek a neve a héber Szentírásban még nem nyilvánvaló. De a tény, hogy Istennek fia van, a kérdező számára magától értetődőnek tűnik.

A 2. zsoltárban kétszer is szerepel ez a titokzatos fiú (a héber בְּנִ֥י és az arámi בַ֡ר), akit ugyanolyan tisztelet illet, mint az Örökkévalót, és akinél menekülést lehet találni:

Szolgáljátok az Örökkévalót félelemben és ujjongjatok remegés közt. Hódoljatok a fiúnak, nehogy haragudjék s elvesznétek az úton; mert kevés híján felgyúl a haragja. Boldogok mind, kik benne keresnek menedéket! 2

Mi a neve, és mi fiának neve, hogyha tudod?

Egy másik fontos prófécia a fiúról, akinek királyi nevei mind egy isteni személyre utalnak, Ézsaiás (Jesajahu) próféta könyvében olvasható:

Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek URának féltő szeretete viszi véghez ezt! 3

Vajon Jézus állította-e valaha magáról, hogy ő az Isten Fia? Miután egy Sabbat napon meggyógyított egy 38 éve beteg férfit, s ezért összetűzésbe került a zsidó vallási vezetőkkel, így beszélt hozzájuk:

Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Bizony, bizony, mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten Fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. 4

Eljött-e a Te órád is, hogy meghalljad az Isten Fiának a hangját, higgy abban, aki Őt elküldte, és átmenj a halálból az életbe? Írj nekünk vagy beszélgessünk!


Kapcsolódó cikkek:

http://zsidokjezusert.org/kerdesek-es-valaszok/a-keresztenyek-nem-harom-istenben-hisznek/

http://zsidokjezusert.org/kerdesek-es-valaszok/tanitja-e-a-tanakh-a-messias-isteni-voltat/

http://www.everystudent.hu/a/jezus2.html (Állította-e Jézus valaha, hogy ő Isten?)

http://www.bibliatanitasok.hu/Bibliaiskola/Entries/2012/6/12_A_Messias_istensege.html


1 Példabeszédek 30:4, IMIT fordítás  HÉBER EREDETI

2 Zsoltárok 2:11-12, IMIT  HÉBER EREDETI

3 Ézsaiás 9:5-6, Magyar Bibliatársulat újfordítású Bibliája (MBT)  HÉBER EREDETI

4 János 5:24-25, MBT  GÖRÖG EREDETI

Héber neve Jesua

Héber neve Jesua

Héber neve Jesua

A héber-arámi Jesua név, ami a Jehosua név rövid változata, 27-szer fordul elő a Tanakhban.1 Két legismertebb viselője Mózes követője, Józsué, illetve a 2. Templom építésekor szolgáló főpap, Jósua. A név jelentése: ‘az Örökkévaló a megmenekülés’ (üdvösség). Érdekes, hogy miközben egy szimbolikus koronát tettek Jósua főpap fejére – akit Zakariás többször is Sarjadéknak nevezett – egy fontos messiási prófécia hangzott el:

És szólj hozzá, mondván: Így szól az Örökkévaló, a seregek ura, mondván: Íme egy férfiú, Sarjadék a neve és sarjadás lesz a helyéből: – az majd fölépíti az Örökkévaló templomát. Ő építi fel az Örökkévaló templomát és ő fog viselni fenséget, ülni fog, uralkodni a trónján.2

A Messiás Jesua születését megelőző angyali látogatáskor József világos utasítást kap, hogy mi legyen a születendő gyermek neve, és miért éppen az:

Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.3

Jesua neve összefoglalja a Messiás küldetését. A szó mindkét tagja kulcsfontosságú: a bűnből egyedül az Örökkévaló tud megszabadítani. Ő kész volt meghalni helyettünk, hogy eleget tegyen az igazságos törvény követelésének:

Mert a bűn zsoldja a halál.4

De ezt csak egy halandó testben tehette meg.

Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.5

Jesua ma is megszabadítja a bűneikből mindazokat, akik hozzá kiáltanak. Ő mondta:

Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.6

Kész vagy kiáltani hozzá? Írj nekünk vagy beszélgessünk!

Tar Kata

Izraelben született 2000 évvel ezelőtt

Izraelben született 2000 évvel ezelőtt

Tudhatjuk-e a Héber Írásokból, hogy mikor kellett a Messiásnak eljönnie?

Egy kevésbé ismert és tanulmányozott prófétai könyv, a Dániel könyve pontos útmutatást ad arra nézve, hogy mennyi idő telik el a Jeruzsálem újjáépítésére vonatkozó engedély kiadásától a Messiás haláláig. Ezt a kijelentést Dániel akkor kapta, amikor az első templom és Jeruzsálem is még romokban állt: Dárius perzsa uralkodó uralkodásának első évében. Azt olvassuk, hogy a Messiásnak a második templom lerombolása (vagyis i.sz. 70) előtt kellett eljönnie. Ugyanis, miután megölik a Felkentet, jön egy nép, amely elpusztítja a várost és a templomot. (I.sz. 70-ben a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi szentélyt, majd a várost is.) Salamon Jichak (1070-1105) tudós rabbi, közismertebb nevén Rási, aki az egész Tanakhhoz  (Héber Írások) kommentárt írt, azt állítja, hogy a Dániel 9-ben  a zsidó nép szenvedésére vonatkozó prófécia akkor teljesedett be, amikor 70-ben Titus római hadvezér elfoglalta és lerombolta Jeruzsálemet.

Amennyiben Rásinak igaza van, a Messiásnak – Dániel szerint – már el kellett jönnie. Azaz, kb. 2000 éve.

A hatvankét hét eltelte után megölik a felkentet, senkije sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentélyt. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha jön az áradat. 1

Kész vagy elfogulatlanul megvizsgálni Dániel próféciáját és a történelem tanúságtételét?

 

Mi a jelentősége annak, hogy a Messiásnak Izraelben kellett megszületnie, vagyis, hogy zsidó volt?

Isten Ábrahámnak megígérte, hogy az ő utódja által fogja megáldani a föld minden nemzetségét:

A te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe. 2

Azaz, a Messiásnak Ábrahám utódjának kell lennie. Ezt az ígéretet az Úr megismételte Izsáknak és Jákóbnak is. 3

Később Izrael nagy királyának, Dávidnak is ígéretet tett a Messiásra vonatkozóan, aki majd az ő leszármazottja lesz, és az ő trónján fog ülni örökre:

 Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. 4

Jesua születése előtt Gábriel arkangyal ezt az üzenetet adja át a Dávid házából származó Mirjámnak (Máriának) a születendő gyermekről:

Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. 5

Mostanában egyre többen igyekeznek azt bizonygatni, hogy Jézus nem volt zsidó származású. Amennyiben ezt valahogy sikerülne nekik bebizonyítani, nagy bajban lennének, mivel ezzel bebizonyítanák, hogy Jézus nem a Messiás, s akkor hiába halt meg a bűneinkért, sőt: hiába támadt fel.

Még egy fontos ok, hogy miért kellett Jézusnak  zsidóként megszületnie: Egyedül a zsidó népnek jelentette ki az Örökkévaló azt a jogrendet (a Tórát), ami alapján megítélhető, hogy a Messiás valóban eleget tett-e minden isteni elvárásnak, betöltötte-e a törvényt, és bűntelen életével alkalmassá vált arra, hogy mások bűnéért fizessen az életével.

 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. 6

Ő  mondta:

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat.” 7

Jézus zsidóként született, élt és halt meg. Halálra ítéléséhez egyetlen vádat tudtak felhozni ellene a Törvény tudói: magát Isten Fiának nevezte.

A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák; de nem találtak. …Ismét megkérdezte őt a főpap, és így szólt hozzá: „Te vagy a Krisztus, az Áldottnak Fia?” Jézus ezt mondta: „Én vagyok, és meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőiben.” A főpap erre megszaggatta a ruháit, és így szólt: „Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az istenkáromlást. Mi a ti véleményetek erről?” Azok pedig együttesen kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. 8

Kész vagy-e elfogadni a megváltást egy zsidó Megváltó kezéből?

Hajdú Ildikó


Kapcsolódó cikkek:

http://zsidokjezusert.org/2012/07/amikor-a-messias-eljon/

http://zsidokjezusert.org/2012/09/tisa-boav/ (a részletesebb évszámításról)

http://zsidokjezusert.org/kerdesek-es-valaszok/zsido-szarmazasu-volt-e-jezus/


1 Dániel könyve 9:26
2 Mózes I. könyve (Börésit) 22:18
3 uott. 26:4 és 28:14
4 Sámuel II. könyve 7:12-13
Lukács evangéliuma 1:32-33
6 Pál apostol (Rabbi Saul) levele a galatákhoz 4:4-5
Máté evangéliuma 5:17
8 Márk evangéliuma 14:55-64

Megünnepelte a Hanukát, a fény ünnepét

Megünnepelte a Hanukát, a fény ünnepét

Ki ez az ember?

Azt mondta: Én vagyok a világ világossága. 1

Fények, öröm, buli, ajándékok, fánk, trenderli… – ki ne tudná, melyik ünnep ez? Persze, hogy a Hanuka! Minden gyerek várja, és még a felnőttek is örülnek neki. A nagy készülődés után minden nap eggyel több gyertya ég, és tudjuk, hogy csak az utolsó napon jön el a teljesség – addig minden hiányos. Még ha a Peszachról meg is feledkezünk, vagy a Jom Kippurról, a Hanukát akkor is megtartjuk, annyira tele van örömmel, élettel, ragyogással. Milyen kár, hogy a Tanakhból kimaradt! De azért egy rendes zsidó ember, akinek fontos az identitása, az megünnepli, és kész.

Jesua igazán rendes zsidó ember volt – ő is megtartotta a Hanukát. Persze, akkor még mások voltak az ünnepi szokások – ablakba helyezett gyertyácskák helyett maga Jeruzsálem ragyogott, fényben úsztak az esti utcák, és az emberek a római elnyomás alóli szabadulást várták. Mint minden zsidó ünnepnek, ennek is több neve volt, és van a mai napig. A ’fény ünnepe’ kifejezés, emlékeztet arra az egy napra való megszentelt olajra, amely nyolc napig égett a Templomban; a Hanuka, vagyis a ’templomszentelés ünnepe’, mely a makkabeusok vezetésével vívott szabadságharc után a Templom megtisztításáról és felszenteléséről beszél. Jesua korának vallásos zsidósága ilyenkor felment a jeruzsálemi Templomba ünnepelni. És ugyan mit olvasunk Jesuáról az egyik Evangéliumban?

Amikor eljött a templomszentelés ünnepe, Jeruzsálemben tél volt. Jézus a templomban, a Salamon csarnokában járt. 2

Jesua hűséges volt az Örökkévalóhoz, és népéhez, így komolyan vette ezt az ünnepet is. Tanított a templomban, válaszolt a kérdésekre, s tanítása kihívást jelentett a hallgatóságnak: hiszed, vagy nem? Követsz, vagy elhagysz? Mert szavai nem egy langyos erkölcsi tanítást hordoztak, vagy az Örökkévaló titkairól szóló követhetetlen elmélkedést, hanem világosságot gyújtottak a szívekben bűnről és tisztaságról, törvényértelmezésről és irgalomról, az Örökkévaló szent, igazságos, és mégis szerető, kegyelmes voltáról. Világosságot gyújtottak és döntésre hívtak, mert Jesua maga a világosság. Mégpedig az a világosság, amelyről Jesájá (Ézsaiás) prófétált:

… azt mondta [az Örökkévaló]: csekély az, hogy nekem szolgám légy, hogy föltámaszd Jákob törzseit és hogy Izrael megőrzötteit visszatérítsed; tehát teszlek nemzetek világosságává, hogy segítségem a föld végéig érjen! 3

Egy alkalommal a templomban tanítva ezt mondta magáról:

Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. 4

Persze, magáról az ember sok mindent mondhat, de nála a cselekedetek is aláhúzták ezt az állítását. Leprásokat gyógyított meg, és küldte őket a Tóra alapján a paphoz, hogy bemutassák magukat. Halottakat támasztott fel – akár négy napja eltemetett halottat is – százak szeme láttára. Vakon született embernek nyitotta meg a szemét, hogy életében először felragyogjon számára az Örökkévaló világossága. Olyan csodákat tett, melyeket senki más előtte – melyekről a rabbik azt tanították, hogy csak a Messiás lesz rá képes. Igen, Jesuának nemcsak a szavai, hanem a tettei is világosságot hoztak!

De mit is jelent ez a számunkra? Az Örökkévaló kezdetben, mikor a földet megalkotta, s az még kietlen és puszta volt, a mélység színe fölött sötétség volt, s Szelleme lebegett a vizek színe felett, kimondta az első teremtő mondatot: „Legyen világosság!” És lett. 5 Ebben a világosságban teremtette az embert, mi erre a világosságra születtünk. Akkor vagyunk „otthon” a világban, ha az Örökkévaló világosságában járunk. Több ez a világosság a puszta fénynél – a magyar nyelv is jól kifejezi ezt. Lehet ragyogó a tekintetünk, világos a beszédünk, a logikánk, az előírás… Világosnak nevezzük mindazt, ami tiszta, érthető, átlátható, követhető. Amiben nincsen hazugság, és félrevezetés. Amikor tudjuk, hogy minden rendben van. Bölcseink ezt az állapotot nevezték az Örökkévaló igazi ’Salom’-jának. Több ez, mint békesség. A teremtett rend helyreállása.

De miért nincs ez velünk most? Miért hiányzik? Mert elszakadtunk az Örökkévalótól a bűn miatt, és el kellett hagynunk az Éden kertjét. Mert „rossz oldalon” születtünk, és automatikusan működésbe lép bennünk a bűnre való hajlam, és igen, megtesszük azt is, amiről tudjuk, hogy helytelen. Bűnösök vagyunk, és ez sötétségben tart bennünket. És nem zseblámpára, vagy reflektorra van szükségünk, hanem magára a Fényre, a világ Világosságára. Az üzenet egyszerű:

„Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” 6

Szeretnéd megismerni a Világosságot? Írj nekünk, vagy beszélgessünk!


1 János evangéliuma 8:12 (Bibliatársulat Új Fordítás)
2 János ev. 10:22 (Bibliatársulat Új Fordítás)
3 Ézsaiás (Jesájá) 49:6 (IMIT fordítás)
4 János ev. 8:12 (Bibliatársulat Új Fordítás)
5 1Mózes (Berésit) 1:1-3 alapján (IMIT fordítás)
6 János 1. levele 1:5-9 (Bibliatársulat Új Fordítás)

A nép, mely sötétségben járt, nagy világosságot látott

A nép, mely sötétségben járt, nagy világosságot látott

Ő mondta: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.1

Ki ez az ember?

„És mondta Isten: »Legyen világosság!« És lett világosság…” 2 

Azt olvassuk a Tanakh elején, hogy az Örökkévaló az első napot azzal kezdte, hogy megteremtette a világosságot. Ezután elválasztotta a sötétségtől. Talán felmerült benned a kérdés, miért a világosságot teremtette meg először, és miért kellett elválasztani a sötétségtől. A világosság az élet maga. Az élet funkcióihoz, a növekedés folyamatához fényre van szükség. A napraforgó – már a nevében is benne van – mindig a nap felé fordul. Automatikusan törekszik a fény felé. Ha egy növényt folyamatosan egy sötét szobában tartasz, előbb-utóbb elpusztul.

Isten csak a világosságot teremtette meg. Ő nem teremtett sötétséget. Azonban, a teremtő munka meghatározó eleme a dolgok szétválasztása. Még ugyanazon a napon az Örökkévaló elválasztotta a világosságot a sötétségtől.

És látta Isten a világosságot, hogy jó és elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől. 3

A világosság által láthatóvá lesznek a dolgaink, és különbséget tudunk tenni a jó és rossz, a kívánatos és az utálatos, a hasznos és hiábavaló között.

Most képzeld el az embert! Isten legnemesebb alkotását! Arra lettünk teremtve, hogy a Teremtővel örökké világosságban legyünk. De Isten nemcsak fizikai világosságot akart nekünk biztosítani.

Amit Isten teremtett, az mind jó, és világosságban van. Ahogy Isten a teremtéskor elválasztotta a világosságot a sötétségtől, ugyanúgy akarja az életünket is elválasztani a sötétségtől. Biztosan jártál már sötét, elhagyatott utcán. Érezted, hogy gyorsabban ver a szíved, hogy sietsz ki innen, szeretnél már a világosságra kiérni. Valahogy önkéntelenül is vonzódunk a világosság felé, mint a napraforgó. De hol van az a világosság, amely nemcsak a szemünknek segít az eligazodásban, hanem lelkünknek is megnyugvást ad?

Erről ezt olvashatjuk az Újszövetségben:

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. … A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. … Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. 4

A világosságot az Írás azonosítja az Igével, az Igét Istennel, aki kezdetben az Istennél volt, majd eljött a világba. Ő tehát egy személy.

Mi jellemző az igazi világosságra?

Mellette biztonságban érzed magad. Békesség vesz körül. Jelenlétében nemcsak akkor van nyugalmad, ha rendben mennek a dolgaid, hanem mivel tudod, hogy az Ő kezében van az életed, semmi felől nem kell aggodalmaskodnod. Még akkor sem, ha rosszra fordul a helyzet. Öröm, jókedv tölti be a szívedet. Békességben kelsz fel, és térsz nyugovóra. Nem kell rejtegetned a dolgaidat, felvállalhatod magad hibáiddal együtt. Tudsz bocsánatot kérni, és meg is bocsátani másoknak. Van életcélod.

Ki ez az ember, ki az igazi világosság?


Nos, van egy jó hírem a számodra: Ő már eljött a mi sötét világunkba. Jesuának hívják. Ő azért jött 2000 évvel ezelőtt a földre, hogy szétválassza a sötétséget a világosságtól. Hogy minden, ami Hozzá tartozik, az világosságban legyen, és aki Hozzá megy, az világosságban járjon. Ő az, aki az igazi biztonságot, békességet, örömöt tudja elhozni mindenki számára.

Ha vágysz a világosságra, van lehetőséged a Világ Világosságát, Jesuát az életed fényforrásává tenni. Ha többet szeretnél megtudni, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot!

Kapcsolódó cikkek:

A népek világosságának hívják

Megünnepelte a Hanukát, a fény ünnepét


1 Ézsaiás (Jesaja) 9:1a, IMIT ford. és János 8:12
2 Mózes 1. könyve (Börésit) 1:3
3 1Mózes 1:4
4 János 1:1-3, 5, 9