Jézusnak számítanak a feketék?

Tar Kata  | 2023. január 5.

 Honnan jön a gyűlölet?

Napjaink BLM-mozgalma nem a semmiből pattant elő. A feketék egyenjogúsításáért folytatott küzdelem a 16. századig nyúlik vissza, amikor a spanyol és brit gyarmatosító fehér keresztények afrikaiak tömegét hurcolták el és kényszerítették rabszolgasorba, miután az indián őslakosságot már kiszipolyozták és megtizedelték.

Vajon a színesbőrű embertársaink hátrányos megkülönböztetése a kereszténység tanaiból fakad? Mint később látni fogjuk, sajnos az izraeliták körében is megtapasztalható ez a fajta előítéletesség. Ezek szerint a Biblia tanítja ezt?

A Biblia rasszista?

Pedig mindkét vallás közös tézise, hogy az egész emberiség egy vérből fakad, egyetlen emberpártól származik. Ha testvérek vagyunk, mégis honnan jön a gyűlölködés?

Még a legkülönb izraeliták is…?

Korábbi cikkeinkben már megállapítottuk, hogy az Örökkévaló nem kirekesztő sem a nemi vagy az etnikai hovatartozás, sem a társadalmi státusz tekintetében. Vélhetően a bőrszín sem zavarja a Teremtőt, hiszen Ő alkotott minket ilyen sokszínűre.

Mirjamot és Áront viszont zavarta – és szóvá is tették, hogy testvérük, Mózes kusita (avagy kúsi, azaz etióp, sötét bőrű) nőt vett feleségül.[1] Ebből a tényből tehát megállapítható, hogy a bőrszín miatti előítélet nem korlátozódik a keresztény Európára és Amerikára. Az Etiópiából titkos hadműveletekkel Izraelbe telepített fekete zsidók saját fehér bőrű zsidó testvéreiktől szenvedték el ezt a diszkriminációt.[2] Az Úr azonban nem hagyta szó nélkül, hogy Mirjam prófétanő kirekesztő módon viselkedjen.[3] A fajkeveredéssel vádolt Mózesnek kellett közbenjárnia érte, hogy megtisztuljon a leprától.

Jézus mit mond a feketékről?

Az Újszövetségben nem tudunk olyan esetről, hogy Jézus színesbőrűekkel találkozott volna – viszont egy helyen pozitív példaként állítja hitetlen honfitársai elé Sába királynőjét, aki hosszú és veszélyes útra vállalkozott azért, hogy az Örökkévalónak a Salamon király által megnyilatkozó bölcsességét hallgassa.[4] Más példát is hozott, hogy testvéreit féltékenységre ingerelje (a pogány niniveiek megtérését). Mindkét példája olyan népekre utalt, akik nem voltak szövetségi kapcsolatban az Örökkévalóval, sem pedig vérségi kapcsolatban a zsidó néppel. Sába királynője valószínűleg Dél-Arábia vidékéről származott, feltehetően sötét bőre volt.[5] Jesua maga sem volt az európai festményeken megszokott fehér ember. A régészeti és egyéb kutatások egy olajbarna bőrű, sötét szemű és (valószínűleg rövid, göndör) hajú férfi külsejét rekonstruálják, akit aztán a népek mind a maguk képmásárára formáltak.[6]

Fülöp és az etióp kasztrált

Jesua ugyan nem, viszont egyik korai követője, Fülöp evangélista egy egészen rendkívüli, természetfölötti módon találkozik egy kereső szívű etióp eunuchhal, aki épp az Ézsaiás-tekercset tanulmányozza.[7] Fülöpöt egy angyal küldi a Gáza felé vezető, kihalt útra, hogy ennek az etnikailag, kulturálisan – sőt nemi identitásában is – „más” személynek megnyissa a szemét: bemutassa neki az Ézsaiás 53. fejezetén keresztül a szenvedő Messiást, aki az ő bűneiért is meghalt.[8] A kincstárnok habozás nélkül igent mond ennek a Messiásnak – és ahogy valami vízhez érnek, rögtön be is merítkezik. Az, hogy Jeruzsálemben járt a zsidók Istenét tisztelni, hogy a héber írásokat tanulmányozza, és a bemerítés szertartását[9] sem fogadja idegenkedve, jelzi, hogy emberünk valószínűleg istenfélő – azaz a judaizmusba nem betért, de a pogány bálványimádástól az Örökkévalóhoz fordult – személy, aki örömmel kapcsolja életét ahhoz a Messiáshoz, aki nem veti őt meg sem kasztráltsága[10], sem pedig a bőrszíne miatt. Az eset után újabb csodálatos fordulat következik: Fülöpöt elragadja a Szent Szellem, és Azotusz (ma Asdod) városában teszi le. Egy angyali üzenet, majd egy természetfölötti „repülőút” – mindez egy színesbőrű kasztrált üdvössége érdekében!

A zsidók Istene és a nem zsidó feketék

 

Ez a történet nem egyszerűen egy toleráns vagy „inkluzív” Istent mutat be – hanem egy olyat, aki szenvedélyesen utánanyúl, és extra mérföldeket tesz meg azokért a más színű, más kultúrájú és más identitású emberekért, akiknek a szíve Utána vágyakozik.

 

Ami Jézusnál is kiverte a biztosítékot

Ezt a szenvedélyt látjuk az evangélium egyetlen olyan történetében, ahol Jesua haragosan, mondhatni erőszakosan cselekszik.[11] Kötélből korbácsot fon, azzal űzi ki az áldozati állatok árusítóit a Templomból, és felborogatja a pénzváltók asztalát. Még azt sem engedi meg, hogy valamit átvigyenek a Templomon. Nem világos, hogy pontosan mi okozza Jesua haragját addig, amíg nem tisztázzuk, hogy a Templom melyik részén zajlik ez az incidens. Heródes a Templom területén kívül építtetett egy fedett oszlopsoros csarnokot, a királyi sztoát, ami az áldozatok bemutatásához szükséges állatok adásvételének színteréül szolgált. Azonban zarándokünnepekkor az árusok asztalai az oszlopcsarnok területén kívülre terjeszkedtek, és ellepték a mellette elterülő – már a Templomhoz tartozó – pogányok udvarát. A Talmud feljegyzi, hogy Annás főpap fiai milyen busás haszonra tettek szert ezekből az adásvételekből és a pénzváltásból.[12]

Jesua haragját tehát részben a szent dolgokkal való gátlástalan üzletelés váltotta ki, másrészt viszont az a tény, hogy a nemzetekből a zsidók Istenéhez fordult hívek imádságára fenntartott helyet a pénzéhes vallási vezetők céljaira foglalták le, megfosztva így az istenfélő pogányokat attól, hogy Istenhez közeledhessenek, és Őt imádhassák. Vajon nem ugyanaz a lelkület nyilatkozik-e itt meg, mint az amerikai Jim Crow törvényekben[13], amelyek szegregálták, és másodrangú állampolgárrá fokozták le az afroamerikaiakat? Jesua itt Ézsaiás prófétát idézi, amikor ezt mondja: „Nincs-e megírva: »Az én házam imádság háza lesz minden nép számára«?”. Ugyanabból a fejezetből idéz – Ézsaiás 56 –, amely nemcsak a pogányok befogadását jövendöli, hanem a herélteket is vigasztalja: nem lesznek örökre elkülönítve Izrael házától.[14]

 

A feketék, fehérek és sárgák világossága

Jesua nem eltörölni, hanem betölteni jött a Törvényt. Ebből következően, a Tórának az idegenekre vonatkozó rendelkezéseit nem pusztán betartotta, hanem – ahogy más területeken is – még magasabbra tette a mércét. Világosan képviselte a zsidó népnek az egész emberiségre vonatkozó egyetemes küldetését.

 

„A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.”

(Jesája 49:6b)

 

Fülöp evangélistának vagy akár Tamás apostolnak – aki Indiába vitte el a mindenki számára megjelent Megváltó jó hírét – nem tűnt akadálynak a sötét bőr. És neked?

 ____________

 

Források

[1] ld. 4 Mózes 12:1 https://zsido.com/fejezetek/behaalotcha-4mozes-81-1216/

[2]  A harc a teljes egyenjogúsításért még ma is tart. Ld. az ‘I’m Jewish and black – where do I fit in?’ című cikket. https://www.bbc.com/news/uk-59748260

[3] ld. 4 Mózes 12:10 Mirjamot épp a bőrszíne kóros elváltozásával fenyíti meg az Úr. Ez a történet arra is példa, hogy nagy vallási teljesítményű emberek nem engedhetnek meg maguknak többet. Sőt, mivel ők az Örökkévalót képviselik, velük még szigorúbban bánik az Úr.

[4] Máté 12:42 https://szentiras.hu/RUF/Mt12

[5] Beta Izrael, ahogy az etióp zsidók nevezik magukat, Sába királynő és Salamon király leszármazottjaiként definiálja magát

[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_appearance_of_Jesus

[7] Apostolok cselekedetei 8:26–40 https://szentiras.hu/RUF/ApCsel8

[8] Jesaja 53:6 Mindannyiunk mint a juhok tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára fordultunk; az Örökkévaló pedig őt illette mindnyájunk bűnével. https://zsido.com/fejezetek/isten-szolgajanak-felmagasztosulasa/

[9] A bemerítkezés a mai napig gyakorolt zsidó szertartás (tvila).

[10] A Tóra nem engedi a kasztráltak befogadását Izrael közösségébe. Dvarim 23:2 „Ne jusson be zúzott heréjű vagy elvágott tagú az Örökkévaló gyülekezetébe.”

[11] 15„Azután Jeruzsálembe értek. Bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, 16 és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek a templomon. 17 Azután így tanította őket: Nincs-e megírva: „Az én házam imádság háza lesz minden nép számára”? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. 18 Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság álmélkodott a tanításán.” Márk 11

[12] ld. Leen Ritmeyer cikkét

https://www.bibleodyssey.org/passages/related-articles/the-temple-mount-and-the-money-changers

szemléltetésként itt van a heródesi Templom modellje:

https://cafn.files.wordpress.com/2014/04/herods-temple-on-the-temple-mount.png

[13] https://hu.wikipedia.org/wiki/Jim_Crow-t%C3%B6rv%C3%A9nyek

[14] Jesája 56:3–7 https://zsido.com/fejezetek/az-idegenbol-valo-csatlakozora-is-udv-var/

Fekete, zsidó és hisz Jézusban

„Meg kellett találnom Jézust, hogy megtaláljam önmagamat…”

David Randle mesél identitásának helyreállásáról

Tetszett?

Ha szeretnél ehhez hasonló érdekes interjúkat olvasni, nézd meg az Utolsókból elsők sorozatunk cikkeit!