Miért nehéz egy zsidó embernek hinni Jesuában(Jézusban) – 3. rész

Miért nehéz egy zsidó embernek hinni Jesuában(Jézusban) – 3. rész

Merrill Bolender könyve alapján

„Milyen különös Istentől, hogy a zsidókat választotta! De az még különösebb, hogy azok, akik a zsidó Istent választották, a zsidókat gyűlölik.” Odgen Nash

Valóban! Sajnos, ebben a fejezetben is arról tudok csak beszámolni, hogy a reformáció időszakától elkezdve egészen mostanáig hogyan növekedett az a szakadék, amely a keresztyénséget a zsidóságtól elválasztotta. Elérkeztünk a harmadik, befejező részhez.

Reformáció – 16. század

A reneszánsz és a reformáció semmit sem változtatott a keresztyén antiszemitizmuson. Az indulás nagy reményekkel kecsegtetett! Számos teológiai reformátor friss fuvallatot hozott az egyház életébe. Luther például lefordította az Újszövetséget németre, ezáltal elérhetővé tette a hétköznapi ember számára is. Megkezdődött a Biblia szó szerinti értelmezése. De az egyháznak a zsidósághoz való viszonya, illetve a végidős próféciák értelmezése továbbra is a megütközés köve maradt. Itt az allegorikus [1] közelítést továbbra sem váltotta fel a szó szerinti értelmezés. Sajnos, nem csak Luther Mártont érte el kora antiszemita szelleme. Ide sorolhatjuk még Rotterdami Erasmus teológust, filozófust, akit a reformáció szellemi előfutárának tartottak. A reformáció korában továbbra is a behelyettesítő teológia uralta a hívek gondolkodását. Sajnos, mint ahogy a későbbiekben látni fogjuk, Luthernek a zsidóságtól való elfordulása és kritikai írásai rendkívüli nyomot hagytak egy 20. századi férfi életében, aki Luther írásait felhasználva dolgozta ki a „Zsidókérdés végső megoldása” c. tervét.

Oroszország

1791-től 1917-ig a zsidó emberek a cári Oroszországban csak a Letelepedési övezetben (héberül tchum hammosáv – תְּחוּם הַמּוֹשָב) telepedhettek le. Az orosz uralkodók elhatározták, hogy a zsidók csak egy bizonyos földrajzi területre korlátozódhatnak, ezért 1791-ben létrehozták a Tchumot. Ez egy 25 tartományt magába foglaló körzet, északon a Keleti tengertől a Krímig vezető vonal, délen a Fekete-tenger volt a határ. Ez a terület magába foglalta a mai Lengyelország, Ukrajna, Litvánia és Fehér-Oroszország bizonyos részeit. Az összegyűjtés könnyű céltábláivá tette őket az ún. pogromoknak[2]


A Holokauszt: Hitler végső megoldása

Sajnos, sokan nincsenek tudatában annak, hogy milyen mélyen gyökerezik az antiszemitizmus az egyházban. Az egyház rakta le a náci ideológia alapjait, ez nem a semmiből bukkant fel. Már korábban beszámoltam Luther ilyen irányú írásairól, de attól tartok, hogy a vizsgálathoz még korábbra kell visszanyúlnunk. A közelmúltban elhunyt zsidó származású politológus és történész Raul Hilberg „Az európai zsidók megsemmisítése” c. könyvéből idézek:

„A Krisztus utáni negyedik századtól háromfajta zsidóellenes politika létezett: az erőszakos térítés, az elüldözés és a megsemmisítés. Az egyház misszionáriusainak ez volt az alapvető indokuk: zsidóként nincs jogotok közöttünk élni. A világi uralkodók ezt folytatva ugyanazt hirdették: Nincs jogotok közöttünk élni. Végül a német nácik már így fogalmaztak: Nincs jogotok élni.”

Látható ez a folyamatosan jelen lévő gyűlölet, amely a zsidóellenes gondolkodás és cselekvés lassú, de állandó növekedéséhez vezetett. A náci németeknek ideológiájuk megvalósításához nem kellett semmi újat kitalálni. Ösztönzést kaptak Marx, Nietzsche, Darwin kézenfekvő filozófiáitól. Ezzel már könnyűszerrel igazolták a végső megoldást: a zsidó nép teljes elpusztítását.

Támogatást kaptak az evangélikus egyház részéről is. Az evangélikus papok 85%-a (!) esküdött fel Hitlerre. (Egyesek kényszerből, de a legtöbben önként.) Hitler német híveinek 95%-a vallotta magát keresztyénnek (katolikusnak vagy protestánsnak). Minden aggálya ellenére a pápa 1933-ban államegyházi szerződést kötött a Hitler-kormánnyal, amelyben támogatásáról biztosította őt, amennyiben ő az egyházat védelmezi[3].

Azonban, hála a Mindenhatónak, mindig volt egy kisebbség, amely a zsidó népet szerette és áldotta, még akkor is, ha ez akár az életükbe is került. A jeruzsálemi Jad Vasemben található a Világ Igazai fasor, amely több mint 23000 zsidómentőnek állít emléket. Papok százai tagadták meg, hogy felesküdjenek Hitlerre. Itt most nincs lehetőség mindenkit megemlíteni, de egy pár nevet szeretnék kiemelni. Az egyik Dietrich Bonhoeffer evangélikus lelkész, teológus: a II. világháború alatti német ellenállás vezetőjeként koncentrációs táborban végezte, ahol felakasztották. Ő egyike volt annak a kevés egyházi vezetőnek, akik bátran felléptek a náci ideológiával szemben. Szeretnék kiemelni egy lengyel katolikus apácát, Irena Sendlert, aki több mint 2500 zsidó gyermeket csempészett ki a gettóból. Hamis papírokkal látta el őket, majd lengyel családoknál és árvaházaknál helyezte el a gyermekeket.

Sajnos, ezek a keresztyének nagyon csekély kisebbséget jelentenek az európai keresztyének millióihoz képest, akik a Holokauszt éveiben vagy hallgattak, vagy együttműködtek a nácikkal.

 

A 21. század egyháza

A görög-római filozófia mindmáig fontos alkotóeleme sok hívő gondolatvilágának. Találkozunk ezzel egyházaink tanaiban, gyakorlatában, építészetében, művészetében és világnézetében. A behelyettesítő teológia is nyomot hagyott az egyház történetében.

A zsidók elleni gyűlölet világszerte fokozódik. Ma, amikor a zsidók nagy számban térnek vissza ősi hazájukba, Izraelbe, az egyház régi antiszemitizmusa új köntösben jelentkezik: nemcsak a muszlimok, hanem sok egyházi intézmény is anticionista[4] nézeteket vall.  A protestánsok között is találhatók vehemens Izrael-ellenes megnyilvánulások.

Ezzel egyidőben azonban egyre több keresztyén lesz cionista, vagyis szilárdan meg vannak győződve arról, hogy Isten a zsidókat saját népeként kiválasztotta, és örökös birtokul nekik adta Kánaán földjét. Izrael államának 1948-as megalakulása nem politikai tényezők véletlen egybeesése vagy véletlen, hanem Isten örök és változatlan hűségének bizonyítéka az Ő népe iránt.

Visszatérés zsidó gyökereinkhez

Ahhoz, hogy szilárdan megmaradjunk a bibliai igazságok talaján, szükségünk van arra, hogy zsidó szemszögből olvassuk és értelmezzük a Szentírást, úgy, ahogy azt az adott korban értelmezték. Ez nem könnyű, mert a mi kultúránkat és gondolkodásunkat áthatja a görög-római gondolkodásmód és filozófia. A törvényalkotást a rómaiaktól vettük át, a nyugati világ értékalkotására pedig a modernizmus, illetve a posztmodernizmus nyomta rá a bélyegét.

Ha a Szentírás történelmi hátterét, héber szokásait, szóhasználatát kutatjuk, megértjük, mire gondolt Isten, amikor népét „kiválasztottnak” nevezte. Arra lettek kiválasztva, hogy más népeknek megmutassák, kicsoda Isten: hogy világosság legyenek a pogány népek számára.  Krisztus nem zsidó követői ebbe a kiválasztott népbe: Izraelbe olttattak be.

Mit jelent ez? Egyrészt azt, hogy ugyanúgy számíthatunk azokra a szellemi áldásokra és ígéretekre, mint amiket Isten a saját népének adott. Másrészt ugyanaz a hivatás, megbízás és feladat terheli a vállunkat, mint a választott népnek.[5] Az ószövetségi ünnepeket, rítusokat tanulmányozva egyre inkább felfedezhetjük Isten szívét Izrael iránt, és a vele kapcsolatos cselekedeteinek mozgatórugóit.

Rendkívül fontos, hogy nem zsidóként tiszteljük a zsidó kultúrát. Beolttattunk a szelíd olajfába, azonban nemzeti identitásunkat megőrző népcsoport maradunk. Mint nem zsidóknak az a kiváltságunk, hogy a Messiás nyújtotta szabadságban élvezhetjük a zsidó örökség csodálatos gazdagságát. Ugyanakkor,  újszövetségi hívőként nem kell alávetni magunkat a mózesi törvénynek vagy a zsidó hagyományoknak.

Összefoglalás – zárszó

Pál apostol azt tanította, hogy a nem zsidók igazi hite féltékennyé teszi majd Izraelt (Róma 11:11).

Láthattuk, hogy az egyház jelentős része kudarcot vallott. 19 évszázadon át nem ismerte el, hogy Istennek Ábrahámmal kötött szövetsége a zsidó népnek adott felbonthatatlan, megmásíthatatlan, el nem tulajdonítható ígéret. Mi azonban kisajátítottuk a nekik adott ígéretet.

A zsidó nép fontos szerepet játszik Isten kibontakozó üdvtervében, erről a bibliai próféciák tanúskodnak. A Szentírás több száz helyen beszél Istennek az Izraellel kötött szövetségéről és a vele kapcsolatos tervéről.

Az egyház fontos útkereszteződés előtt áll. A tegnapját közönyösség jellemezte, ahogy Elie Wiesel, Holokauszt-túlélő egyszer nyilatkozta.

  • Vajon hol állna a mai egyház egy új holokauszt esetén?
  • Vajon ismét a hallgatásba burkolózna?
  • Vagy Isten népének többsége a zsidók és Izrael népének segítségére sietne?

Eddig tartott a könyv ismertetése. Most pedig a saját megjegyzésemmel szeretném kiegészíteni.

Igen, rendkívül fontos, hogy felismerjük azokat a problémákat, amelyekről a könyv írója beszél. Rendkívül fontos az is, hogy bűnbánatot tartsunk az elkövetett dolgok miatt. De az is elengedhetetlen, hogy a megbékélés, megbocsájtás, reménység üzenetét, azaz az evangéliumot is hirdessük nekik. Ne fosszuk meg Isten választott népét attól a Személytől, aki értük is adta az életét, aki lehetőséget adott nekik is arra, hogy bűneik bocsánatot nyerjenek.

Ám amikor ezt tesszük, legyünk tekintettel arra a 2000 éves múltra, amelynek során keresztyén elődeink – sajnos – túlzottan is sokat tettek azért, hogy a ma élő zsidó emberek gyomra összeránduljon a Krisztus és kereszt szavakra. Alázattal, megértően, elődeink bűnének elismerésével közelítsünk hozzájuk, nem meglepődve az esetleges elutasításon, de bízva abban, hogy kitartó szeretetünk előbb-utóbb gyümölcsöt fog teremni.


[1] Allegorikus értelmezés: a bibliai próféciák példázatokként, képes beszédként való magyarázata. Ettől a szöveg üzenete nagyban az értelmező személyétől válik függővé, ami jelentős problémákat vet fel például Izrael végidőkkel kapcsolatos szerepének megítélését illetően.

[2] Pogrom: orosz eredetű szó, jelentése pusztítás, erőszakos rombolás. A felerősödött politikai, gazdasági, társadalmi ellenérzések szolgáltak ürügyként a pogromokhoz. Az első pogromnak nevezett atrocitás 1821-ben volt Odesszában. A zavargások elkövetői helyileg szerveződtek akár a rendőrség és a kormányzat biztatására. Áldozataikat megerőszakolták, meggyilkolták, házaikat kifosztották. A „Hegedűs a háztetőn” c. film jó adalékként szolgál ezekhez a történelmi eseményekhez.

[3] https://www.hetek.hu/hit_es_ertekek/201302/papasag_a_nacik_arnyekaban

https://hu.wikipedia.org/wiki/XI._Piusz_p%C3%A1pa#A_N%C3%A9metorsz%C3%A1ghoz_f%C5%B1z%C5%91d%C5%91_viszony

[4] Anticionizmus: A cionizmus eszméivel szemben álló, vallási vagy politikai nézetek összessége. Gyakran jellemzik úgy, mint a zsidó állam fennállását ellenző nézetet. Első megjelenése 1902-re tehető. 

[5] Azon a speciális megbízatáson túl, hogy féltékennyé tegye a Messiását még nem ismerő Izraelt (Róma 11:11)

Miért nehéz egy zsidó embernek hinni Jesuában (Jézusban) ?

Miért nehéz egy zsidó embernek hinni Jesuában (Jézusban) ?

Miért nehéz egy zsidó embernek hinni Jesuában (Jézusban) ? 

Merrill Bolender: Hogyan lett a keresztből kard? c. könyve alapján 

Először is hálát adok a Mindenhatónak azért, hogy egyre több helyről keresnek meg bennünket az alábbi kérdéssel: miért nem hisznek a zsidó emberek Jesuában vagy más néven Jézusban? 

Nos, a kérdésre nem lehet és nem is szeretnék egy tőmondatban válaszolni. Egyszerű válasz helyett segítségül hívom Merrill Bolender írását, ez alapján haladunk végig a történelmen, természetesen röviden, hogy megtaláljuk a választ erre a nagyon is fontos kérdésre. 

Hogyan történt az egyház leválása a zsidó gyökereiről?  

Nézzük meg először ezt az Igét, amelyben Pál egy olajfa képében mutatja be a zsidóságot és az egyházat: 

Ha azonban az ágak közül egyesek kitörettek, te pedig vad olajfa létedre beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének éltető nedvéből részesültél, ne dicsekedj az ágakkal szemben. Ha mégis dicsekszel: nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod erre: „Azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam.” Úgy van: azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit által állsz. Ne légy elbizakodott, hanem félj! Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. .

Róma 11:17-21

Pál itt figyelmezteti az egyházat, hogy ne kevélykedjen az ágakkal szemben. Az első századot követően egyre több pogány származású hívő csatlakozott a gyülekezethez, és a zsidó származású hívők elkezdtek kiszorulni a közösségből. 

A későbbi századokban még inkább megfeledkeztek Pál figyelmeztetéséről, és a gyülekezet – olvashatjuk Merrill Bolender könyvében – ”… kétségbe vont minden, a zsidóknak adott ígéretet és a jövőbeli helyreállításra vonatkozó kijelentést. Ezzel az egyház… visszautasította és megfojtotta a saját zsidó gyökereit.” (7. oldal) 

 

Hol kezdődött el a félrecsúszás? 

Az egész folyamat a behelyettesítő teológiával1 kezdődött. Azután beindultak a keresztes hadjáratok, az inkvizíciók, az orosz pogromok és a legvégén pedig a Holokauszt szörnyűsége következett. És mindezt Krisztus nevében! Csodálkozhatunk akkor, ha zsidó emberek egy kereszt láttán vagy Krisztus nevének hallatán inkább elfordulnak vagy elmennek, és hallani sem akarnak többé a keresztyénségről? Gondolkodott már azon a kedves Olvasó, hogy mennyi időbe telik, amíg ezt helyreállítjuk?  

Kezdjük akkor az elején… 

1., I.sz. 70-ben a jeruzsálemi templomot a rómaiak lerombolták, a zsidók pedig szétszóródtak. Következett a Bar Kochba felkelés, melynek leverése után i.sz. 135-ben Hadrianus császár minden zsidót elüldözött Jeruzsálemből, és a várost földig rombolták. Innentől kezdve Jeruzsálem megszűnt a keresztyén egyház fővárosa lenni, helyette más római és görög városok váltak szellemi központtá. A görög filozófia beszivárgása a római egyházba felgyorsította a zsidó gyökerektől való eltávolodást. Ez egyben a bibliamagyarázatra is hatással volt, ugyanis az első századi szó szerinti értelmezést kezdte felváltani az allegorikus írásmagyarázat. 

És akkor elindult az egyház térhódítása… 

2., Ahogy az egyház növekedett, egyre több nem zsidó csatlakozott hozzá, ezzel egyidejűleg az írásértelmezés is egyre inkább allegorikus lett. Ha figyelmen kívül hagyjuk a szó szerinti értelmezést, akkor a szövegbe gyakorlatilag mindent bele lehet magyarázni. Ráadásul, sok pontatlan fordítás került a Szentírásba. Megjelentek az első egyházatyák, akik rossz szemmel nézték a zsidó népet: eleinte még csak hitetleneknek és vallási vetélytársaknak tekintették őket, azonban a negyedik századra már mint Krisztus-gyilkosokat, és Istentől átkozottakat üldözték őket az államhatalommal karöltve.  

Csak egy pár nevet említek: Jusztiniánusz mártír – ő volt a behelyettesítő teológia  legkorábbi szónoka. Eusebius: neve azért kerül említésre, aki Konstantin császárral együtt fontos szerepet játszott a híres Niceai Zsinaton (i. sz. 325), ahova 318 nem zsidó származású püspököt hívtak meg és egyetlen zsidó származásút sem. Ezen a zsinaton hozták meg az egyházatyák azt a rendeletet, mely szétválasztotta a zsidó páska és a keresztény húsvét ünneplésének idejét. Innentől kezdve köteleztek minden Jézusban hitre jutó zsidó embert teljességgel megtagadni a zsidó életformáját és identitását. Ezért is tűnt el a messiási zsidó alkotórésze az egyháznak, hiszen minden zsidó keresztyénnek el kellett magát vágnia Izrael népétől. Ezért néznek ma mind a zsidók, mind a keresztyének gyanakodva a Messiás-hívő zsidókra. Mindkét fél úgy tudja, hogy ilyen nincs: az ember vagy zsidó, vagy keresztyén.  

Az ötödik századra a római egyház a zsidó népet másodrendű állampolgároknak tekintette, és antiszemita beállítottságával másfél évezredre megpecsételte a sorsukat. Innen kezdődött a szenvedés és üldöztetés időszaka.  

Folytatjuk. 

Blogsorozatunk első része itt most véget ért. Hamarosan jelentkezünk a következő résszel. Addig is, nézd meg további cikkeinket!