Vakcina a Halál ellen – Gondolatok a Parasáról: Smot

Vakcina a Halál ellen – Gondolatok a Parasáról: Smot

Smót/2Mózes 12. fejezet 21. és 23. versek

Eheti szakaszunk azzal kezdődik, hogy Mózes átadja nekünk az Ö.valótól kapott utasításokat, melyek a Páska-bárányokra vonatkoznak. Ezt mondta Mózes:

„Fogjatok és vegyetek magatoknak juhokat családjaitok szerint és vágjátok le a peszácháldozatot.”

(Smót/2Mózes 12. fejezet 21. vers)

Azt az útmutatást kapták elődeink, hogy hibátlan bárányokat vegyenek, egyben süssék meg azokat a csontjaik megtörése nélkül, és vérüket az otthonuk ajtófélfájára hintsék. Mózes így indokolta az utasítást:

„Amikor átvonul az Úr, hogy megverje Egyiptomot, és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélfán, akkor kihagyja az Úr azt az ajtót, és nem engedi, hogy bemenjen a pusztító a ti házatokba, és titeket is csapással sújtson.” (Smót/2Mózes 12:23)

Gondoljuk ezt végig: Tudjuk, hogy a halál Ist.n ítélete a bűn miatt. Láthattuk, hogy mi zsidók automatikusan mentesültünk az első kilenc csapás alól. De a tizedik, a halál csapása alól senki sem kapott felmentést. Senki sem menekült meg alanyi jogon a bűnre vonatkozó ist.ni ítélet alól. Miért nem? Azért, mert mindenki, az egyiptomiak és a zsidók is, bűnösök voltak. Négy évszázaddal később Salamon azt mondta, hogy nincs egyetlen igaz ember sem a földön, aki jót tenne anélkül, hogy vétkezne. (Kohelet/Prédikátor 7:20)  De az Ő felbecsülhetetlen irgalmából, Ist.n megmutatta nekünk, hogy mit tegyünk azon az első pészachi éjszakán a fizikai biztonságunk érdekében: tegyük a bárány vérét otthonunk ajtófélfáira.

Mivelhogy engedelmesen követtük Ist.n parancsát, és hittel bíztunk az Ő hathatós gondviselésében, elkerült minket a tizedik csapás, ami Egyiptom országát sújtotta. Amikor, ugyanis, a halál angyala meglátta a vért az ajtófélfáinkon, a halál kénytelen volt kikerülni bennünket.

Milyen csodálatos megmenekülés! És milyen nagyszerű képe ez egy még nagyobb horderejű megmenekülésnek egy másik pészachi bárány áldozatán keresztül – aki valójában a Pészachi Bárány, az Ist.n Báránya, aki elveszi a világ összes bűnét! Ő a Messiás Jesua. Mert ahogyan a bárányoknak hibátlanoknak kellett lenniük, ami a bűntelen életet jelképezi, úgy ajánlotta fel Magát Jesua fogyatkozás nélküli, bűntelen bárányként. És az első pészachi bárányok csontjaihoz hasonlóan Jézus csontjait sem törték el a halálakor (János 19:31-36). És ahogy őseinknek hit által kellett a bárányok vérével megjelölniük otthonuk ajtófélfáit, úgy kell mindannyiunknak hit által megjelölnünk a szívünk ajtófélfáit a Messiás vérével. Amikor a hitnek ezt a lépését megtesszük, szellemileg biztonságba kerülünk, és nem hatolhat be semmilyen pusztító csapás, semmilyen ítélet az otthonunkba. Milyen mélységesen biztató szavak ezek mindannyiunknak a COVID-19 fényében! Mindegy, hogy élünk-e vagy meghalunk, abban biztosak lehetünk, hogy a bűneinkre sújtó ist.ni ítélet kikerül minket, ha a szívünket betakarja a Messiás vére.

Tudjuk, hogy pészachkor egy gyermek négy kérdést tesz fel. Íme, itt egy ötödik kérdés, amit feltehetünk magunknak: „Megjelöltem-e már hit által a szívem ajtófélfáit a Bárány vérével?”

Megünnepelte a Pészachot

Megünnepelte a Pészachot

Isten pészachi bárányának hívták, „aki elveszi a világ bűnét.”

Jesua (ismertebb nevén Jézus) megünnepelte a peszachot, a kivonulás ünnepét. Nos, ezzel még semmit sem mondtunk. Vegyünk sorra néhány tényt! Először is, hogy Jesua számára helyzetéből, neveltetéséből adódóan, nagy jelentőséggel bírtak az un. zarándok ünnepek. Az életéről szóló híradások ezek sorában különösen is kiemelik, amikor utoljára felment Jeruzsálembe, a peszach ünnepére.

Utolsó vacsorája valójában egy peszachi széder vacsora volt! Sőt éppen a széder szertartásába illesztve mondta el halála előtti utolsó tanítását. Jesua úgy ünnepelte meg a peszachot, ahogyan ma senki sem teheti, hiszen még állt a Szentély, folyt a mindennapi áldozati rend, és évente hatalmas tömegekkel együtt vághatta le Jézus is saját peszachi bárányát.

De miért is olyan különleges a peszach éjszakája? A szabadulást ünnepeljük ekkor. Népünk Egyiptomban borzalmas szolgaságban élt, és a teljes megsemmisülés fenyegetett minket. Az Örökkévaló tíz csapást bocsátott Egyiptomra. Ezek sorában azonban az utolsó kiemelkedett a többi közül. Nem csupán erejében, vagy fájdalmas voltában. Abban is hogy azt megelőzően a súlyos csapások elkerülték népünk fiait, és az ő lakóhelyüket. Most azonban az Örökkévaló egész Egyiptomon vonult át, az egész ország fölött tartott ítéletet. A csapás azokat a házakat kerülte el, ahol az ajtó meg volt jelölve egy áldozati bárány vérével.

Az Örökkévaló pedig átvonul, hogy sújtsa Egyiptomot és látja a vért a felső küszöbön és a két ajtófélen, akkor elkerüli az Örökkévaló a bejáratot és nem engedi a pusztítót bemenni házaitokba, hogy sújtson. 1

Nem az számított, hogy milyen a származása valakinek, vagy a társadalmi státusza, vagy mennyit szenvedett igazságtalanul, hanem csupán az, a bárány vére ott volt-e a háza ajtaján. Miért? Mert mindenki vétkezett:

Az Örökkévaló az égből tekintett le az emberfiakra, hogy lássa, van-e eszes, a ki Istent keresi. Mind elpártolt, egyaránt megromlottak; nincs, ki jót tenne, nincs egy sem. 2

Az elnyomók és az elnyomottak egyaránt megérdemelték Isten igazságos ítéletét. Csak az menekült meg, akiért a bárány vére szerzett engesztelést.

A bárányt Niszán hónap 10-én kellett kiválasztani, és magukhoz venni,3 hogy idejük legyen meglátni, valóban hibátlan bárányt választottak-e. Jesua Niszán 10-én* érkezett utolsó peszach ünnepére.4 Attól kezdve más rabbikhoz hasonlóan ő is a Szentély udvarán tanított. Az emberek hallhatták őt, láthatták csodáit, megismerhették tetteit.

Ha a bárány tökéletesnek bizonyult, végül az édesapa kivitte a házból és levágta. Jesuát először a Nagy Szanhedrin vizsgálta meg, majd miután ott nem született ítélet, ellenségei átadták a polgári bíróságnak, a rómaiaknak. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy bár az éppen regnáló helytartó a tárgyalás során és ítélethozatalkor kijelentette, hogy Jesua ártatlan, mégis kiadta a kivégzési parancsot. Megvizsgálták, ártatlannak találták, és halálra adták.5

A bárány csontját nem volt szabad eltörni:

Ne egyetek belőle nyersen, sem megfőzve vízben, hanem tűzön sütve, fejét lábszáraival és belsejével együtt… Egy házban költessék el, ne vigyél ki a házból a húsból az utcára, és csontot ne törjetek össze benne. 6

A római hatóságok Jesua kivégzésénél eltértek a szokásaiktól, beteljesítve a fentieket:

…odamentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszárcsontját. Amikor pedig Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el,hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. 7

Jesua valóban meghalt, és tanítványai egy üres sírboltban helyezték el a testét. Azonban a harmadik napon teste már nem volt a sírban. Feltámadt a halálból, és megjelent tanítványainak. Akik végigélték az ő utolsó peszachját, csak ekkor értették meg az események jelentőségét, az összefüggéseit, hogy mindezek nem csupán szerencsétlen egybeesések voltak, hanem az Örökkévaló terve szerint történt minden. Ekkor értették meg, hogy Jochanan próféta, Jesua egyik kortársa miért mondta róla:

Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét! 8

Mi lenne, ha megbizonyosodnál arról, hogy mindaz, amit eddigi életedben elrontottál, amivel kudarcot vallottál az Örökkévaló tökéletes mércéje szerint, most helyrehozható? Hogy Isten meg akarja bocsátani bűneidet, és gyógyulást akar adni azok felmérhetetlen következményeitől? Igen, Ő azért adta egykor népünknek a peszachi bárány rendelkezéseit, hogy amikor Ő elküldi Jesuát, mint Tökéletes Bárányt, megismerjük, elfogadjuk, és általa megszabaduljunk a legnagyobb rabságból. Az Újszövetség ezt mondja Róla:

…mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Messiás Jesua által. Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. 9

Ha Ő valóban az, akinek mondta magát, nincs fontosabb célja életednek, mint hogy Vele találkozz. Ha szívesen beszélgetnél velünk erről, írj nekünk üzenetet, vagy lépj be a Chat-szobába! Olvasd el a többi írásunkat is, hogy Jesuáról még többet is megtudhass!

Kozma Ferenc

1 2Mózes (Semot )12:23 IMIT Biblia-fordítás
2 Zsoltárok 14:2-3 IMIT. Ld még: Ézsaiás (Jesaja) 64:5
3 2Mózes 12:3
4 János evangéliuma 12:1 és 12-14. részek
5 Az eljárás részleteit ld. Máté 26:44-től, Pilátus ítéletéről ld. Máté 27:24 és Lukács 23:13-tól
6 2Mózes 12:9 és 46
7 János ev. 19:31-34
8 János ev. 1:29
9 Római levél 3:23-25


* Hagyományosan a hét első napjára, azaz vasárnapra esett Jesua érkezése. Csütörtök 14-e, tehát vasárnap a hónap 10-e volt.

Ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem

Avi Snyder tanítása (2015. május 8.)

Ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek.„Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert énrólam írt ő.” (János 5:46)

Vajon a Tóra melyik részére utalt a Messiás, amikor ezt mondta? A heti szidra tartalmaz egy ilyen fejezetet. A 3Mózes/Vájikrá 23 az Úr ünnepeiről tanít bennünket, melyeket tanulmányozva felismerhetjük a Messiás portréját, sőt azt is, hogy mit tett értünk, és mit vár el tőlünk. (tovább…)